Sektionen för ING, avdelningen för elektroteknik
KURSPLAN

Akustik för ljud- och musikproduktion, A-nivå
Acoustics for Sound and Music Production, Basic
7,5 högskolepoäng


Kurskod: ET1108 Version: 4
Nivå: A-nivå Gäller från: 2007-05-04
Utbildningsområde: Fastställd: 2009-11-01
Ämne: Elektroteknik Ersätter kursplan fastställd: Tidigare kursplan finns ej

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Akustik för ljud- och musikproduktion, A-nivå/Acoustics for Sound and Music Production, Basic och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Sektionen för teknik, ASB 2007-05-04. Kursplanen har reviderats av Sektionen för teknik, ASB och gäller från 2007-05-04.
Avdelningen för signalbehandling ansvarar för genomförandet av kursen. Dnr TEK56-201/07. Kursen ersätter ETA038.
3. Mål och syfte
Den studerande ska erhålla en introduktion till grundläggande akustik. Studenten erhåller även kunskaper om ljudets egenskaper och en överblick av praktisk rumsakustik.
4. Innehåll
Centrala moment i kursen är: Definitioner, begreppsorientering Örat och hörseln Spektrumanalysatorer, ljudtrycksmätare,
mikrofoner
5. Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och praktiska
projektuppgifter. I projekten arbetar studenterna praktiskt med de teorier som behandlats under föreläsningarna. Projektuppgifterna kan lösa enskilt eller i grupp.

Undervisningen ges på svenska.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Teori 1,5 U/G
0815 Projekt 6 U/G

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. Examinationen sker genom skriftlig tentamen samt redovisning av de obligatoriska projektuppgifterna. Projektuppgifterna redovisas genom muntlig presentation och/eller via skriftlig rapport. För slutbetyg på kursen krävs att samtliga moment i kursen är godkända.
7. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet elektroteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
11. Kurslitteratur och övriga läromedel
Everest, F. Alton, Master Handbook of Acoustics. McGraw-Hill Education, 2000. ISBN 978007130975.


Kurslitteraturen kompletteras med utdelat material.