Sektionen för ING, avdelningen för maskinteknik
KURSPLAN

Mekanik grundkurs, A-nivå
Mechanics basic course, Basic
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1112 Version: 3
Nivå: A-nivå Gäller från: 2007-09-01
Utbildningsområde: Fastställd: 2007-08-23
Ämne: Maskinteknik Ersätter kursplan fastställd: Tidigare kursplan finns ej

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Mekanik grundkurs, A-nivå/Mechanics basic course, Basic och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2007-08-23. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2007-09-01.
Diarienummer: TEK56-342/2007
3. Mål och syfte
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för mekanik (statik och partikeldynamik) och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämningskurserna.
4. Innehåll
Kursen är uppdelad i en statikdel och en dynamikdel och innehåller följande moment:
· Statik: omfattar kraftsystem, jämvikt, masscentrum och jämvikt med friktion.
· Dynamik: behandlar partikelns kinematik, kraftekvationen, energilagar, impulsekvationen, momentekvationen, centralkraftsrörelse, svängningsrörelse, mekanikens lagar för ett partikelsystem samt stela kroppens rotation kring en fix axel.
5. Undervisning
Studenten inhämtar de teoretiska kunskaperna genom en kombination av egna studier och lektionsundervisning med genomgång av teori, och lösning av uppgifter. I kursen ingår ett projekt som har som avsikt att koppla den mer abstrakta teoretiska kunskapen till praktiskt ingenjörsarbete. Examinationen i kursen består av ett projekt som skall redovisas skriftligt samt en skriftlig tentamen. Språket i kursen är svenska.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Inl.uppgift/laboration 3 U/G
0815 Tentamen 4,5 U/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .
7. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet maskinteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
11. Kurslitteratur och övriga läromedel
· Nyberg Christer, Mekanik grundkurs, Liber, ISBN 91-47-05167-1

· Nyberg Christer, Mekanik grundkurs problemsamling, Liber, ISBN 91-47-05168-X