Sektionen för teknik, AMT
KURSPLAN

Maskinteknisk introduktionskurs, A-nivå
Introduction to Mechanical Engineering, Basic
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1114 Version: 2
Nivå: A-nivå Gäller från: 2008-10-31
Utbildningsområde: Fastställd: 2008-05-13
Ämne: Maskinteknik Ersätter kursplan fastställd: 2007-03-09

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Maskinteknisk introduktionskurs, A-nivå/Introduction to Mechanical Engineering, Basic och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2008-05-13. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2008-10-31.
Ersätter MT1106
3. Mål och syfte
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig en inblick i vad som karaktäriserar ingenjörsarbete i praktiken. I kursen skall studenten även skaffa sig översiktlig kunskap om praktiskt maskinarbete och om vad en normal verkstadsmiljö innehåller i form av maskiner och utrustning.
Kursen syftar också till att göra studenten så förtrogen med avdelningens maskiner och verktyg så att studenten sedan självständigt kan bedriva eget arbete i avdelningens lokaler på ett säkert sätt.
4. Innehåll
• Ingenjörens yrkesroll
• Miljökännedom genom industribesök
• Orientering om handverktyg och verktygsmaskiner
• Säkerhetsaspekter och olycksrisker
• Programmering av CNC-styrd maskin
• Sammanfogningsteknik
• Enkel mätteknik
• Ritningsläsning
• Tillverkning av sammansatt konstruktion
• Redovisning av grupparbete
5. Undervisning
Kursen bygger på föreläsningar, laborationer och praktiska demonstrationer i laboratorium. Studenters redovisning sker i föreläsningssal inför grupp.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa kursmoment,
information avseende dessa ges vid kursstart. Undervisningen sker på svenska.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0810 Maskinsäkerhet 1 U/G
0820 Programmering 1 U/G
0830 Bearbetning 2 U/G
0840 Redovisning 1 U/G
0850 Tentamen 2,5 U/G/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .
7. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet maskinteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
11. Kurslitteratur och övriga läromedel
Material från avdelningen.