Sektionen för teknik, AMT
KURSPLAN

Examensarbete inom Produktutveckling, B-nivå
Thesis on Product Development, Intermediate
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1207 Version: 2
Nivå: B-nivå Gäller från: 2007-09-01
Utbildningsområde: Fastställd: 2007-03-09
Ämne: Maskinteknik Ersätter kursplan fastställd: Tidigare kursplan finns ej

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Examensarbete inom Produktutveckling, B-nivå/Thesis on Product Development, Intermediate och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2007-03-09. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2007-09-01.
Diarienummer: TEK56-143/2007
3. Mål och syfte
Kursen ska ge praktisk och teoretisk tillämpning av de kunskaper och färdigheter som studenten inhämtat under sin studietid. I kursen skall studenten använda sig av de samlade kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och använda dessa i en syntes.
4. Innehåll
• söka och definiera lämpligt uppdrag
• enskilt eller i grupp, ut mot företag eller annan institution utföra ett realistiskt konstruktions- eller utvecklingsuppdrag
• redovisa resultatet skriftligen och muntligen
5. Undervisning
I början av kursen anskaffar studenten ett bestämt utvecklingsuppdrag. Uppdraget utförs självständigt mot en given tidsplanering och i samarbete med ett företag eller annan organisation. Studenten har regelbunden kontakt med handledare under arbetets gång. När uppdraget är klart redovisas slutresultatet i en skriftlig rapport samt vid ett muntligt framförande inför företagets och BTHs representanter.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Examensarbete 7,5 U/G/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 . För att erhålla slutbetyg i kursen krävs att såväl muntlig som skriftlig rapportering är godkända.
7. Förkunskapskrav
90 hp avklarade poäng inom ämnet maskinteknik (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet maskinteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
11. Kurslitteratur och övriga läromedel
• Exempel på skriftligt rapportmaterial finns i
lärplattform.
• Malldokument för skriftligt rapport finns i
lärplattform.