Sektionen för teknik, AMT
KURSPLAN

Examensarbete inom Produktutveckling, B-nivå
Thesis on Product Development, Intermediate
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1207 Version: 2
Nivå: B-nivå Gäller från: 2007-09-01
Utbildningsområde: Teknik Fastställd: 2007-03-09
Ämne: Maskinteknik Ersätter kursplan fastställd: Tidigare kursplan finns ej

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Examensarbete inom Produktutveckling, B-nivå/Thesis on Product Development, Intermediate och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2007-03-09. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2007-09-01.
Diarienummer: TEK56-143/2007
3. Mål och syfte
Kursen ska ge praktisk och teoretisk tillämpning av de kunskaper och färdigheter som studenten inhämtat under sin studietid. I kursen skall studenten använda sig av de samlade kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och använda dessa i en syntes.
4. Innehåll
• söka och definiera lämpligt uppdrag
• enskilt eller i grupp, ut mot företag eller annan institution utföra ett realistiskt konstruktions- eller utvecklingsuppdrag
• redovisa resultatet skriftligen och muntligen
5. Undervisning
I början av kursen anskaffar studenten ett bestämt utvecklingsuppdrag. Uppdraget utförs självständigt mot en given tidsplanering och i samarbete med ett företag eller annan organisation. Studenten har regelbunden kontakt med handledare under arbetets gång. När uppdraget är klart redovisas slutresultatet i en skriftlig rapport samt vid ett muntligt framförande inför företagets och BTHs representanter.
6. Bedömningsformer
Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Examensarbete 7,5 U/G/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 . För att erhålla slutbetyg i kursen krävs att såväl muntlig som skriftlig rapportering är godkända.
7. Förkunskapskrav
90 hp avklarade poäng inom ämnet maskinteknik (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet teknik och ingår i ämnet maskinteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
11. Kurslitteratur och övriga läromedel
• Exempel på skriftligt rapportmaterial finns i
lärplattform.
• Malldokument för skriftligt rapport finns i
lärplattform.