Sektionen för teknik, AMT
KURSPLAN

Innovationsprojekt, B-nivå
Innovation project, Intermediate
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1214 Version: 1
Nivå: B-nivå Gäller från: 2008-01-01
Utbildningsområde: Fastställd: 2007-10-30
Ämne: Maskinteknik Ersätter kursplan fastställd: Tidigare kursplan finns ej

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Innovationsprojekt, B-nivå/Innovation project, Intermediate och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2007-10-30. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2008-01-01.
3. Mål och syfte
Kursen avser att tillämpa kunskaper om innovativ produktframtagning, projekthantering,
miljöanpassad/hållbar produktutveckling som inhämtats i tidigare kurser. I detta ingår strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag och koncept till funktionell produkt. Syftet med kursen är att studenten ska använda basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kundernas krav.
4. Innehåll
Tillämpningar av:
• Innovationsteknik & immaterialrätt
• Ecodesign
• Produktutvecklingsprocessen
• Projekthantering
• CAD
5. Undervisning
Studierna bedrivs enskilt eller i grupp beroende på den studenternas preferenser och/eller tillgång på studiekamrater. Studenten blir tilldelad eller väljer en uppgift för innovationsprojektet. Studenten arbetar under kursens gång självständigt (eller i grupp) med denna uppgift och har samtidigt kontakt med handledaren som stöd. Projektets framskridande redovisas med jämna mellanrum under kursen för handledaren. Vid kursens slut skall studenten lämna in en projektrapport enligt tidigare beslutad mall samt muntligen för handledaren (och gruppen/grupperna) redovisa projektets resultat. Språket är svenska.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Projektredovisning 7,5 U/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .
7. Förkunskapskrav
MT1201 – Innovativ och Hållbar produktutveckling (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet maskinteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
11. Kurslitteratur och övriga läromedel
• Stig Ottosson. (1999) Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 91-630-8174-1.
• Ekodesign- praktisk vägledning, IVF. ISBN: 9189158377
• Sven Eklund, Arbeta i projekt – en introduktion. Studentlitteratur AB. ISBN 9144023650. 2002.