Sektionen för ING, avdelningen för maskinteknik
KURSPLAN

Mekanisk systemdynamik, C-nivå
Dynamics of Mechanical Systems, Intermediate
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1307 Version: 2
Nivå: C-nivå Gäller från: 2008-01-01
Utbildningsområde: Fastställd: 2007-10-30
Ämne: Maskinteknik Ersätter kursplan fastställd: 1997-12-11

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Mekanisk systemdynamik, C-nivå/Dynamics of Mechanical Systems, Intermediate och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2007-10-30. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2008-01-01.
Ersätter tidigare kurskod MTC005.
3. Mål och syfte
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att förstå grundläggande tredimensionell rörelse och att använda datorhjälpmedel för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall ge färdigheter att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna hantera komplexa dynamiska system
4. Innehåll
Kursen innehåller:

- inom analytisk tredimensionell stelkropps-dynamik: Rotation kring fix punkt, rörelsemängdsmoment, rörelsemängds- och energiekvationer, gyroskopisk rörelse. Lagranges ekvationer. Tvång och tvångskrafter. Stela kroppars orientering – Eulervinklar.

- inom datoranalys av flerkroppssystems dynamik användes datorhjälpmedel som formulerar och löser de icke-linjära rörelseekvationer som beskriver dynamiken hos flerkroppssystem. Programmet beskriver rörelsen och krafterna hos system där indata är yttre krafter och/eller föreskrivna rörelser hos delar av systemet. Systemen modelleras med stela kroppar, masslösa fjädrar, dämpare etc, samt idealiserade tvång i form av masslösa gångjärn, leder och dylikt.
5. Undervisning
Studierna bedrivs dels som lektionsundervisning med genomgång av teori och lösning av analytiska uppgifter i sal, dels som stöd till studenterna i samband med deras arbete med problemlösningar. Examinationen består dels av problemuppgifterna som skall lösas på dator där simuleringarna skall uppvisas för lärare och redovisas i en skriftlig rapport; dels av en skriftlig tentamen. Språket i kursen är svenska eller engelska beroende på studentpopulation i kursen.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Inlämningsuppgifter 4,5 U/G
0815 Tentamen 3 U/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .
7. Förkunskapskrav
Linjär algebra, flervariabelanalys samt mekanik-dynamik (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet maskinteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
11. Kurslitteratur och övriga läromedel
• Meriam and Kraige , Engineering Mechanics - Dynamics 5th ed. SI version
ISBN 0-471-26606-x
• Material från avdelningen