Sektionen för ING, avdelningen för maskinteknik
KURSPLAN

Mekaniska svängningar, C-nivå
Mechanical oscillations, Intermediate
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1309 Version: 2
Nivå: C-nivå Gäller från: 2009-11-01
Utbildningsområde: Fastställd: 2009-11-01
Ämne: Maskinteknik Ersätter kursplan fastställd: 2008-05-13

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Mekaniska svängningar, C-nivå/Mechanical oscillations, Intermediate och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2008-05-13. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2009-11-01.
Ersätter gammal kurskod MTC006
3. Mål och syfte
I kursen skaffar sig studenten utökade kunskaper om analytiska och experimentella metoder samt om datorsimuleringsverktyg för mekaniska struktursvängningar inkluderande praktiskt kunnande om vibrationsmätningar. Studenten bygger upp färdigheten att, på ett ingenjörsmässigt sätt, kunna hantera svängande system och vibrerande strukturer.
4. Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
• Matematiska modeller för svängande system i en frihetsgrad
• Enfrihetsgradsmodansatser för kontinuerliga system
• Fria svängningar
• Påtvingade svängningar
• Lösningar med Fourierserier och Laplace-transform för speciella exciteringar
• Analytisk lösning av system med två frihetsgrader
• Datorberäkningar för system med flera frihetsgrader
• Experimentell bestämning och analys av exciteringssvar från strukturer
• Bestämning och inverkan av dämpning,
• Givarteknik
• Mätdatabehandling.
5. Undervisning
Studierna bedrivs dels som lektionsundervisning med genomgång av teori och lösning av analytiska uppgifter i sal; dels genom stöd för och genomgång av lösningssätt för projektuppgifter. Examinationen består dels av projektuppgifterna och dels av en skriftlig tentamen. I projektuppgifterna skall utföras och redovisas mätningar, datorberäkningar samt analytiska beräkningar. Språket i kursen är svenska eller engelska.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0905 Projektuppgifter 3,5 U/G
0915 Tentamen 4 U/G/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .
7. Förkunskapskrav
Linjär algebra, analys, och mekanik grundkurs (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet maskinteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
11. Kurslitteratur och övriga läromedel
• Bok innehållande svängningsdynamikteori.
• Material från avdelningen