Sektionen för ING, avdelningen för maskinteknik
KURSPLAN

CAD,
Computer Aided Design,
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1402 Version: 1
Nivå: Gäller från: 2010-01-01
Utbildningsområde: Fastställd: 2010-02-01
Ämne: Ersätter kursplan fastställd: 2007-03-09

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns CAD, /Computer Aided Design, och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2010-02-01. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2010-01-01.
Dnr: ING56-9/2010.
Kursen ersätter MT1301.
3. Mål och syfte
Kursen skall, för student på avancerad nivå, ge kunskaper i hur man använder ett modernt redskap inom konstruktionsarbete och i produktutvecklingsprocessen. Speciellt inriktat på skapande av yt- och solidmodeller och kombinationer därav.
4. Innehåll
• Introduktion
• CAD-systemens uppbyggnad
• Historik
• Programmoduler, hjälpfunktioner och metoder för skapande av yt- och solidmodeller.
5. Undervisning
I kursen ges föreläsningar blandade med praktiska övningar och demonstrationer. Studenten skapar i kursen datormodeller med olika metoder som skall godkännas av ansvarig lärare.

Undervisningen ges på engelska.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Inlämningsuppgift 1 1 U/G
0920 Inlämningsuppgift 2 1,5 U/G
0930 Inlämningsuppgift 3 5 U/G/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .
7. Förkunskapskrav
Kursen vänder sig till studenter som har studerat minst 180 hp inom ett tekniskt ämnesområde. (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet .
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
11. Kurslitteratur och övriga läromedel
• Training examples may be found on the course web site
• Training examples in the help system of the
software used
• CAD software may be downloaded from the
vendor to be used in the student’s own computer.