ET2434 Digital transmission och radiosystem

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2010

Översikt

Studenten ska förvärva kunskaper om de olika delsystemen som ingår i Digitala kommunikationssystem. Studenten skall även inhämta kunskaper om olika modulations- metoder samt hur de påverkas av olika typer av störningar. Studenten kommer även att förvärva kunskaper om de fundamentala prestandabegränsningarna som existerar i digital kommunikation.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 75 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1N

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att följande kurser är genomgångna:
Signalbehandling I ET1203 och Matematisk statistik MS1101.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 75 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1N

Lärandemål

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
 • Digital transmission och radiosystem
 • Digital kommunikation
 • Vektormodellen
 • Vitt brus, felsannolikhet, mottagare.
 • Digital modulering, pulsamplitudmodulering, inverkan av vitt brus och av intersymbolinterferens, amplitudmodulering, fasmodulering, frekvensmodulering, koherent och icke-koherent mottagning, effektspektrum.
 • Kanalkapacitet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • förstå de nödvändiga grundläggande komponenterna, och dess betydelse, i ett digitalt kommunikationssystem.
 • förstå den grundläggande teorin bakom bandpass modulationstekniker.
 • förstå de teoretiska principerna bakom detektering och felsannolikhetsberäkningar.
 • förstå teorin bakom de fundamentala prestandabegränsningarna i digital kommunikation.
 • förstå frekvensdomänanalys och de effekter som tillgång på bandbredd har för digital kommunikation.
 • analys i frekvensdomäner.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Generell kunskap inom det huvudsakliga området för studierna.
 • Förmåga att applicera kunskap i praktiken.
 • Problemlösning.
 • Förmåga till analys och syntes.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
Material från sektionen.
Referenslitteratur:
 • Ahlin Lars, Zander Jens Digital radiokommunikationssystem och metoderStudentlitteratur, 1992 418 s ISBN 91-44-34551-8 (swedish)
 • Ahlin,Lars & Zander,Jens Principles of Wireless CommunicationsStudentlitteratur, 1998, 418 pages ISBN 91-44-00762-0
 • Lee William C Mobile Cellular Telecommunications SystemsMc Graw-Hill, 1989 449 s ISBN 0-07-100790-3
 • Proakis,John G. Digital Communications
McGraw-Hill, 1995, 928 pages ISBN 0-07-051726-6
 • Marvin K. Simon et al.
Digital Communications Techniques: Signal Design and DetectionPrentice Hall, 1995, 888 pages ISBN 0-13-200610-3
 • Stephen G. Wilson Digital Modulation and Coding Prentice Hall, 1996, 677 pages
ISBN 0-13-210071-1
 • Alberto Leon-Garcia Probability and Random Processes for Electrical Engineering, 2nd edition, Addison Wesely, 1994, 677 pages ISBN 0-201-50037-X

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 75 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
Material från sektionen.
Referenslitteratur:
 • Ahlin Lars, Zander Jens Digital radiokommunikationssystem och metoderStudentlitteratur, 1992 418 s ISBN 91-44-34551-8 (swedish)
 • Ahlin,Lars & Zander,Jens Principles of Wireless CommunicationsStudentlitteratur, 1998, 418 pages ISBN 91-44-00762-0
 • Lee William C Mobile Cellular Telecommunications SystemsMc Graw-Hill, 1989 449 s ISBN 0-07-100790-3
 • Proakis,John G. Digital Communications
McGraw-Hill, 1995, 928 pages ISBN 0-07-051726-6
 • Marvin K. Simon et al.
Digital Communications Techniques: Signal Design and DetectionPrentice Hall, 1995, 888 pages ISBN 0-13-200610-3
 • Stephen G. Wilson Digital Modulation and Coding Prentice Hall, 1996, 677 pages
ISBN 0-13-210071-1
 • Alberto Leon-Garcia Probability and Random Processes for Electrical Engineering, 2nd edition, Addison Wesely, 1994, 677 pages ISBN 0-201-50037-X

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer samt projektuppgifter. För att ytterligare förklara teorin och dess tillämpningar finns det obligatorisk laborations- och projektmoment inlagda i kursen. Dessa moment ska lösas självständigt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Abbas Mohammed

Kursansvarig
Abbas Mohammed

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 75 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Tentamen1 5 U/G/3/4/5
0815 Laboration+Projektuppgift 2,5 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 75 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1N

 

Share Dela