PS1205 Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2010

Översikt

Syftet med kursen är att studenten skall förvärva psykologiska kunskaper, metoder och tekniker för att utveckla sin kreativa förmåga att tänka fritt, okonventionellt och oväntat. Kursen fokuserar på faktorer som är av betydelse för individens idégenerering i samband med kreativa processer och innovation.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2009-10-15

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Antagning

Förkunskapskrav

En termins högskolestudier(30hp) inom ett ämne.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2009-10-15

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller psykologisk teori om kreativitet och presenterar en översikt av områdets forskningsfält. Kursen visar sambandet mellan kognition-emotion och kreativitet. Studenten förväntas nå en bred kunskap om begreppet kreativitet ur ett psykologiskt perspektiv liksom hur kreativitet kan vara tillämpbart. Vidare syftar kursen till att inspirera och medvetandegöra individens idéer. Genom att tillhandahålla metoder som uppmuntrar till fritt och oväntat tänkande ökar möjligheten till innovativa idéer.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna redogöra för vetenskapliga psykologiska begrepp relaterade till kreativitet.
  • Kunna identifiera och redogöra för kreativa fenomen ur ett psykologiskt perspektiv.
  • Känna till och förstå kognitiva och emotionella processer i relation till kreativitet.
  • Kunna generera, fånga, systematisera och utveckla idéer med syfte att locka till framtida innovation(er).

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förståelse för psykologiskt vetenskapliga perspektiv i kreativa sammanhang.
  • Kunna reflektera kring individens förmåga till kreativitet.
  • Förmåga att kunna kommunicera kreativitet och idéer

Kurslitteratur och övriga läromedel

Artiklar:
De Bono, E. (1998). Seariuos Creativity. The Journal for Quality and Participation, 5, s12-

George, J. (2008). Creativity in Organizations. The Academy of Management Annals, 1, s439-477.
Isen, A. M. (2002). Missing in Action in the AIM: Positive Affect's Facilitation of Cognitive Flexibility, Innovation, and Problem Solving. Psychological Inquiry, 13(1), s 57-65.
Lund, L-G., Montgomery, H. & Waern, Y. (1992). Kognitiv psykologi. Studentlitteratur. ISBN 9144359314 alt. 9789144359311
Sternberg, J. R. (2006). The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, 1, s 87-98.

Referenslitteratur:
Sternberg, J. R. (1999). Handbook of Creativity. Cambridge, University Press. ISBN 0521576040 alt. 9780521576048

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2009-10-15

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Artiklar:
De Bono, E. (1998). Seariuos Creativity. The Journal for Quality and Participation, 5, s12-

George, J. (2008). Creativity in Organizations. The Academy of Management Annals, 1, s439-477.
Isen, A. M. (2002). Missing in Action in the AIM: Positive Affect's Facilitation of Cognitive Flexibility, Innovation, and Problem Solving. Psychological Inquiry, 13(1), s 57-65.
Lund, L-G., Montgomery, H. & Waern, Y. (1992). Kognitiv psykologi. Studentlitteratur. ISBN 9144359314 alt. 9789144359311
Sternberg, J. R. (2006). The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, 1, s 87-98.

Referenslitteratur:
Sternberg, J. R. (1999). Handbook of Creativity. Cambridge, University Press. ISBN 0521576040 alt. 9780521576048

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner och gruppaktiviteter.

Lärandeaktiviteter: Kursen sker på distans. Deltagande och kunskapssökande på lärplattformen It´s learning förutsätts. För att mål ska uppnås och generella förmågor utvecklas ska studenten genom aktivt deltagande skapa mening av kunskapen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Martin Svensson

Kursansvarig
Malin Wendel

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2009-10-15

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0905 Tentamen 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2009-10-15

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

 

Share Dela