FY1401 Teknik och naturvetenskap i vardagen - Lärarfortbildning

Uppdragsutbildning, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2010

Översikt

Kursen syftar till att deltagarna utvecklar kunskaper om och förståelse för tekniska lösningar och naturvetenskapliga fenomen som omger och påverkar oss i vardagslivet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-04-15

Kurstid

2010 vecka 35 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 4
Frivilliga: 0

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

GXX

Antagning

Förkunskapskrav

Pedagogisk högskoleexamen.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-04-15

Kurstid

2010 vecka 35 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 4
Frivilliga: 0

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Innehåll

Under kursen behandlas följande moment:
• Tekniska system i samhället och i hemmet, såsom t.ex. vattenförsörjning, energiförsörjning och avfallshantering inklusive återvinning.
• Vardagsteknik, i form av funktion, konstruktion och reparation av hemmets tekniska produkter såsom cyklar, leksaker, toaletter och elektriska apparater.
• Elsäkerhet.
• Vardagskemi, där exempelvis rengöringsmedels, läkemedels, textiliers och andra tekniska produkters kemiska egenskaper behandlas. Även produkternas verkan på miljö och hälsa tas upp.
• Datorteknik, där enkla grundläggande egenskaper och processer som är viktiga för en dators funktion och programmering behandlas.
• Hållbar utveckling, där samspelet mellan ekonomiska, etiska, miljömässiga och kulturella intressen för en hållbar teknisk utveckling lyfts fram.
• Robotteknik, där studenterna genom att bygga programmera och testköra en enklare legorobot får kännedom om robotsystemets komponenter såsom sensorer, styrsystem och program. Även användning av robotteknik inom hemmet, industri, jordbruk och sjukvård lyfts fram.
• Barns vardagsföreställningar och lärande kring tekniska konstruktioner och naturvetenskapliga fenomen.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
• ha förståelse för funktion och konstruktion av olika tekniska system och vardagstekniska produkter
• ha skaffat sig kunskaper om och förståelse för grundläggande tekniska och naturvetenskapliga begrepp
• ha förståelse för hur tekniska frågeställningar kan ges en naturvetenskaplig förklaring
• ha kunskap om elevers vardagsförståelse av tekniska lösningar och naturvetenskapliga fenomen samt tillägnat sig strategier för att behandla denna vardagsförståelse i undervisningen
• ha skaffat sig en repertoar av demonstrationsförsök och tekniska experiment som syftar till att väcka intresse för tekniska och naturvetenskapliga processer
• ha ökat sina kunskaper om tekniska systems och tekniska produkters inverkan på miljö och kultur
• ha skaffat sig nödvändiga kunskaper inom ett varierat utbud av aktuell teknik för att kunna följa, förstå och kritiskt granska den allt snabbare utvecklingen inom tekniska områden.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• förmåga att använda IT-hjälpmedel
• skriftlig framställning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ginner, T. & Mattsson, G. (red.)(1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-48201-9. (220 sidor).
Rosberg, J. m. fl. (2004). Teknik 04 - Lärarmaterial för utbildning, fortbildning och undervisning i teknik. Danderyd: Peros Teknik. ISBN 91-971594-4-1. (ca 170 sidor).
Gyberg, P. & Hallström, J. (2009). Världens gång – teknikens utveckling. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05089-8 . (ca 380 sidor).
Sundin, B. (2006). Den kupade handen – historien om människan och tekniken. Stockholm: Carlssons bokförlag. ISBN 91-7331-015-8. (ca 360 sidor).

Föreläsningsmaterial (ca 450 sidor).

Tillkommer ett urval av texter såsom aktuell forskningslitteratur om teknik och naturvetenskap samt laborationsunderlag (ca 500 sidor).

På webben
Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94. www.skolverket.se/sb/d/468#paragraphAnchor1 (23 sidor)
Skolverket, Kursplan och betygskriterier för ämnet Teknik, www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/2089/titleId/TK1010%20Teknik (5 sidor)
Bell, T. , Witten, I.H. & Fellows, M. Computer Science unplugged. An enrichment and extension programme for primary-aged children. En svensk version av boken finns att ladda ned på www.bth.se/unplugged (ca 110 sidor).
Andersson, B. ,Bach, F. mfl. (2003). Att förstå naturen – från vardagsbegrepp till kemi, sex ”workshops”. IPD rapport. Ämnesdidaktik i praktiken : nya vägar för undervisning i naturvetenskap
4
. Göteborgs universitet. Materialet finns att ladda ned från följande adress: http:/ /gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/10145/browse?type=dateissued&submit_browse=I+datumordning. (ca 160 sidor)
Kärrqvist, C. Att undervisa om lampor och batterier, kunskapsbas och elevuppgifter. IPD rapport. Ämnesdidaktik i praktiken : nya vägar för undervisning i naturvetenskap
5
. Göteborgs universitet. Materialet finns att ladda ned från följande adress: http:/ /gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/10145/browse?type=dateissued&submit_browse=I+datumordning. (ca 80 sidor)

Referenslitteratur:
Andersson, S. m.fl. (2007). Gymnasiekemi A. Liber AB. ISBN 978-91-47-01875-8.
Bergström, L. m.fl. (2004). Heureka! Fysik för gymnasieskolan kurs A. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27-56721-4.
Hewitt, P. (2004). Conceptual Physical Science. Third edition. Addison Wesley Longman. ISBN: 0321-0517-34.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-04-15

Kurstid

2010 vecka 35 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 4
Frivilliga: 0

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

GXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ginner, T. & Mattsson, G. (red.)(1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-48201-9. (220 sidor).
Rosberg, J. m. fl. (2004). Teknik 04 - Lärarmaterial för utbildning, fortbildning och undervisning i teknik. Danderyd: Peros Teknik. ISBN 91-971594-4-1. (ca 170 sidor).
Gyberg, P. & Hallström, J. (2009). Världens gång – teknikens utveckling. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05089-8 . (ca 380 sidor).
Sundin, B. (2006). Den kupade handen – historien om människan och tekniken. Stockholm: Carlssons bokförlag. ISBN 91-7331-015-8. (ca 360 sidor).

Föreläsningsmaterial (ca 450 sidor).

Tillkommer ett urval av texter såsom aktuell forskningslitteratur om teknik och naturvetenskap samt laborationsunderlag (ca 500 sidor).

På webben
Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94. www.skolverket.se/sb/d/468#paragraphAnchor1 (23 sidor)
Skolverket, Kursplan och betygskriterier för ämnet Teknik, www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/2089/titleId/TK1010%20Teknik (5 sidor)
Bell, T. , Witten, I.H. & Fellows, M. Computer Science unplugged. An enrichment and extension programme for primary-aged children. En svensk version av boken finns att ladda ned på www.bth.se/unplugged (ca 110 sidor).
Andersson, B. ,Bach, F. mfl. (2003). Att förstå naturen – från vardagsbegrepp till kemi, sex ”workshops”. IPD rapport. Ämnesdidaktik i praktiken : nya vägar för undervisning i naturvetenskap
4
. Göteborgs universitet. Materialet finns att ladda ned från följande adress: http:/ /gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/10145/browse?type=dateissued&submit_browse=I+datumordning. (ca 160 sidor)
Kärrqvist, C. Att undervisa om lampor och batterier, kunskapsbas och elevuppgifter. IPD rapport. Ämnesdidaktik i praktiken : nya vägar för undervisning i naturvetenskap
5
. Göteborgs universitet. Materialet finns att ladda ned från följande adress: http:/ /gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/10145/browse?type=dateissued&submit_browse=I+datumordning. (ca 80 sidor)

Referenslitteratur:
Andersson, S. m.fl. (2007). Gymnasiekemi A. Liber AB. ISBN 978-91-47-01875-8.
Bergström, L. m.fl. (2004). Heureka! Fysik för gymnasieskolan kurs A. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27-56721-4.
Hewitt, P. (2004). Conceptual Physical Science. Third edition. Addison Wesley Longman. ISBN: 0321-0517-34.

Lärande och undervisning

Kursen ges som en kombination av distans- och campuskurs. Kursens innehåll presenteras i olika temaområden som inleds med en nätbaserad föreläsning som ger inspiration och ämnesfördjupning. Dessa föreläsningar följs av campusförlagda seminarieövningar eller laborationer med konkreta tillämpningar. Ytterligare laborationer genomförs på hemorten i deltagande lärares elevgrupp. Kurs- och informationsmaterial såsom demonstrationsfilmer, föreläsningsanteckningar, uppgifter och schema samlas efter hand i lärplattformen It’s learning, vilken studenten har tillgäng till under hela kurstiden. Via denna plattform har studenter möjlighet att kommunicera med kursledare samt föra dialoger studenter emellan.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Linda Mattsson

Kursansvarig
Linda Mattsson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-04-15

Kurstid

2010 vecka 35 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 4
Frivilliga: 0

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

GXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Inlämningsuppgifter 11 U/G
1020 Laborationer/seminarier 4 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-04-15

Kurstid

2010 vecka 35 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 4
Frivilliga: 0

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

GXX

 

Anmärkning

Kursen vänder sig till lärare som undervisar i grundskolans tidigare år och som saknar särskild utbildning inom teknikämnet.

Kursen ges som en kombination av distans- och campuskurs. De fyra campusträffarna är obligatoriska och äger rum 2010-10-04, 2010-11-29, 2011-01-31 samt 2011-03-21.

Särskild blankett för skolhuvudmannens godkännande
Skolhuvudmannens godkännande ska styrkas på särskild blankett. Denna kan laddas ned från Skolverkets hemsida och skickas efter underskrift, tillsammans med eventuella kompletteringar, till Antagningen, 833 82 Strömsund för skanning.
Share Dela