MA1415 Matematik för lärare, 45 hp (1-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet

Uppdragsutbildning, 45 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2011

Översikt

Kursen vänder sig främst till dig som är aktiv pedagog inom grundskolans åk 7-9 och vill förstärka din behörighet i matematik. Kursstart är i augusti 2011, och du läser på halvfart under tre terminer. Kursen är indelad i sex delkurser, och man läser två delkurser per termin. Undervisningen sker till störst del på distans genom regelbundna webbaserade träffar, men i varje delkurs ges möjlighet att närvara vid minst en campusträff. Kursen har en egen webbplattform där all information samlas. Via denna plattform har du också möjlighet att kommunicera med kursledare samt föra dialoger med andra deltagare. **INNEHÅLL** Kursen innehåller sex delkurser; • Algebra • Linjär algebra • Analys A • Analys B • Diskret matematik • Geometri. Dessa traditionella kurser i matematik läser du tillsammans med andra verksamma lärare för att möjliggör ett större didaktisk utbyte.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-05-24

Kurstid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 2

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

GXX

Antagning

Förkunskapskrav

Pedagogisk högskoleexamen.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-05-24

Kurstid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 2

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Innehåll

Kursen är indelad i sex delkurser:

Algebra
Logik, funktioner och relationer, kombinatorik och elementär sannolikhetsteori, polynom och algebraiska ekvationer, tredjegradsekvationen, kardinalitet, orientering om matematikens historia.

Analys A
De elementära funktionerna, gränsvärde och kontinuitet, derivator, optimeringsproblem.

Analys B
Primitiva funktioner, integralkalkyl, generaliserade integraler, Taylors formel, serier, differentialekvationer, tillämpningar av matematisk analys.

Diskret matematik
Mängdlära, heltal och delbarhet, Euklides algoritm, Diofantiska ekvationer, modulus, induktion och rekursion, grafteori, grundläggande matrisräkning, logik.

Geometri
Geometriska satser och problemlösning om cirklar, trianglar och parallellogram, Pythagoras sats, likformighet, area och volym. Kägelsnitt, geometriska formers symmetrier, grupper av symmetrier.

Linjär algebra
Linjära ekvationssystem, vektorer, linjer och plan, skalär produkt, vektorprodukt, rummet Rn, matriser, linjära avbildningar, determinanter, egenvärden och egenvektorer.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • känna till kursinnehållets begrepp och samband
  • kunna lösa matematiska problem baserade på kursinnehållet
  • kunna tillämpa kursinnehållet på nya situationer
  • känna till olika erfarenheter och alternativ angående undervisningssituationer om kursinnehållet

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• att analysera, kritiskt bedöma och dra slutsatser
• kreativ problemlösning
• förmåga att föra samtal kring frågeställningar och metoder

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen uppdateras inför varje delkurs, och presenteras på kursens hemsida.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-05-24

Kurstid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 2

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

GXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen uppdateras inför varje delkurs, och presenteras på kursens hemsida.

Lärande och undervisning

Kursen ges som distanskurs, men med möjlighet till minst en campusträff per delkurs.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Håkan Lennerstad

Kursansvarig
Vanja Lindberg

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 1200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-05-24

Kurstid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 2

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

GXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1101 Inlämningsuppgifter Algebra 3 U/G
1102 Tentamen Algebra 4,5 U/G/VG
1103 Inlämningsuppgifter Analys A 3 U/G
1104 Tentamen Analys A 4,5 U/G/VG
1105 Inlämningsuppgifter Analys B 3 U/G
1106 Tentamen Analys B 4,5 U/G/VG
1107 Inlämningsuppgifter Diskret matematik 3 U/G
1108 Tentamen Diskret matematik 4,5 U/G/VG
1109 Inlämningsuppgifter Geometri 3 U/G
1110 Tentamen Geometri 4,5 U/G/VG
1111 Inlämningsuppgifter Linjär algebra 3 U/G
1112 Tentamen Linjär algebra 4,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-05-24

Kurstid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 2

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

GXX

 

Anmärkning

Distans med frivilliga campusträffar per termin.


Särskild blankett för skolhuvudmannens godkännande
Skolhuvudmannens godkännande ska styrkas på särskild blankett. Denna kan laddas ned från Skolverkets hemsida och skickas efter underskrift, tillsammans med eventuella kompletteringar, till Antagningen, 833 82 Strömsund för skanning.
Share Dela