SV0007 Svenska för arbetslivet

Uppdragsutbildning, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen vänder sig till akademiker med utländsk bakgrund. Kursen syftar till att studenten ska utöka sina kunskaper i svenska språket, men även inom svenskt kultur- och samhällsliv för att bli mer attraktiv på den svenska arbetsmarknaden.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

SFI nivå D

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller skriftlig och muntlig kommunikation med fördjupade grammatiska konstruktioner, med betoning på presentationer av olika slag, individuellt upplagda studier med inriktning på studentens studie/yrkeskunskap, samhällskunskap, kulturhistoria.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • behärska svenska språket både skriftligt/muntligt och allmänt/yrkesinriktat. Detta för att förbättra sina möjligheter att erbjudas arbete.
  • ha förståelse om svenskt kultur- och samhällsliv
  • utökad vokabulär inom den egna professionen
  • ha förståelse för hur och på vilket sätt människor i svenskt arbetsliv möts och kommunicerar

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att anpassa sin språkliga nivå, i både tal och skrift

Kurslitteratur och övriga läromedel

Svenska för arbetslivet
Eva Bergqvist m.fl (2004) Tolv texter tusen tankar – antologi Stockholm Bonnier Utbildning AB (82 sidor)

Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm Rivstart – yrkesliv Stockholm, Natur och Kultur

Autentiskt material, som olika tidningstexter erhålles
av läraren

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Svenska för arbetslivet
Eva Bergqvist m.fl (2004) Tolv texter tusen tankar – antologi Stockholm Bonnier Utbildning AB (82 sidor)

Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm Rivstart – yrkesliv Stockholm, Natur och Kultur

Autentiskt material, som olika tidningstexter erhålles
av läraren

Lärande och undervisning

Undervisningsformer som förekommer är föreläsningar, arbete i grupp, muntliga framföranden, skrivande av olika sorters texter, individuell handledning och självstudier.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Anna Zedig

Kursansvarig
Ann-Katrin Strand

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Muntlig presentation 2 U/G
1220 Skriftlig- och muntlig presentation (argumentation) 3 U/G
1230 Muntlig slutpresentation 10 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela