DV1441 JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens ger en praktisk insyn i JavaScript och närliggande tekniker, hur de är uppbyggda, hur de används och vad de kan göra för din webbplats.

De flesta av dagens professionella webbplatser innehåller kod och lösningar som i grunden baseras på, eller kräver, JavaScript. JavaScript är ett programmeringsspråk som är nödvändigt i en allsidig webbprogrammerares verktygslåda.

JavaScript, jQuery och AJAX är kända begrepp för de som utvecklar webbplatser och webbapplikationer. Dessa teknologier, som framförallt exekverar på klientsidan av webbapplikationen, dvs i själva webbläsaren, låter utvecklare skapa mer dynamiska användargränssnitt för webbapplikationerna.

Kursen hanterar grunderna i programmeringsspråket JavaScript och går sedan vidare till hur jQuery, ett JavaScript baserat bibliotek, är uppbyggt och kan användas för att bygga in dynamik i din webbplats. Du använder befintliga moduler för att bygga ut din webbplats och du skapar en hel del egen kod.

Via litteraturstudier och framförallt praktiska övningar får du möjlighet att pröva de tekniker som kursen omfattar och via ett större avslutningsprojekt skapar du en egen webbplats där resultatet integreras.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i ''Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering'' 7.5 hp och ''Databaser och Objektorienterad PHP-programmering'' 7.5 hp

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande:
 • JavaScript, allmänt om programmeringsspråket, språkonstruktioner, programmering och felsökning.
 • jQuery, ett JavaScriptbaserad bibliotek med klipp-och-klistra moduler.
 • AJAX, att göra AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) anrop med jQuery och JSON objekt (JavaScript Object Notation). På serversidan används PHP.
 • JavaScript och HTML5-element såsom formulär, canvas, multimedia, audio och video.
 • Javascript och Document Object Model (DOM) tillsammans med HTML och CSS.
 • Utveckling av webbapplikationer med JavaScript-baserade tekniker.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha mycket god förståelse för grunderna i klientbaserad webbprogrammering med JavaScript, jQuery samt AJAX genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • ha mycket goda kunskaper i att använda JavaScript, jQuery och AJAX tillsammans med HTML och PHP genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och genom att sammanfoga övningarnas delresultat i en väl fungerande webbplats.
 • självständigt kunna utveckla och driftsätta en webbplats, enligt en specifikation, där huvudfokus är klientbaserad kodning i JavaScript, jQuery och AJAX tillsammans med HTML, CSS och PHP.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling med klientbaserade webbtekniker.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Problemlösning
 • Informationssökning
 • Skriftlig kommunikation

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. jQuery: Novice to Ninja 2nd Edition
Författare: Earle Castledine, Craig Sharkie
Förlag: SITEPOINT
Språk: Engelska
Utgiven: 2012, Antal sidor: 350
ISBN13: 9780987153012

2. JavaScript: The Good Parts. Working with the Shallow Grain of JavaScripts
Författare: Douglas Crockford
Förlag: O'REILLY & ASSOCIATES
Språk: Engelska
Utgiven: 2008, Antal sidor: 153
ISBN13: 9780596517748

3. Pro HTML5 Programming: Powerful APIs for Richer Internet Application Development
Författare: Peter Lubbers, Brian Albers, Frank Salim
Förlag: Apress
Utgiven: 2012, First edition, Antal sidor 284
ISBN: 978143088798
---
Referenslitteratur
1. PHP Pro and jQuery
Författare: Jason Lengstorf
Förlag: APRESS
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 378
ISBN13: 9781430228479

2. HTML & CSS: The Complete Reference, fifth edition
Författare: Thomas A. Powell
Förlag: McGraw-Hill/Osborne Media
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 832
ISBN10: 0071496297
ISBN13: 9780071496292

3. JavaScript: The Definitive Guide
Författare: David Flanagan
Förlag: O’Reilly Media, Inc, USA
Utgiven 2006, Fifth edition, Antal sidor: 988
ISBN: 9780596101992

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. jQuery: Novice to Ninja 2nd Edition
Författare: Earle Castledine, Craig Sharkie
Förlag: SITEPOINT
Språk: Engelska
Utgiven: 2012, Antal sidor: 350
ISBN13: 9780987153012

2. JavaScript: The Good Parts. Working with the Shallow Grain of JavaScripts
Författare: Douglas Crockford
Förlag: O'REILLY & ASSOCIATES
Språk: Engelska
Utgiven: 2008, Antal sidor: 153
ISBN13: 9780596517748

3. Pro HTML5 Programming: Powerful APIs for Richer Internet Application Development
Författare: Peter Lubbers, Brian Albers, Frank Salim
Förlag: Apress
Utgiven: 2012, First edition, Antal sidor 284
ISBN: 978143088798
---
Referenslitteratur
1. PHP Pro and jQuery
Författare: Jason Lengstorf
Förlag: APRESS
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 378
ISBN13: 9781430228479

2. HTML & CSS: The Complete Reference, fifth edition
Författare: Thomas A. Powell
Förlag: McGraw-Hill/Osborne Media
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 832
ISBN10: 0071496297
ISBN13: 9780071496292

3. JavaScript: The Definitive Guide
Författare: David Flanagan
Förlag: O’Reilly Media, Inc, USA
Utgiven 2006, Fifth edition, Antal sidor: 988
ISBN: 9780596101992

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via läroplattformens forum och chat.

Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information.

Efter varje avslutat kursmoment sker en inlämning och skriftlig avrapportering i forumet. Detta sammanställs efterhand och blir den skriftliga rapporten för kursen.

Varje kursmoment är en byggsten i skapandet av en större webbapplikation. Därmed är varje moment en förberedelse för projektet som avslutar och knyter ihop kursen.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbapplikation utvecklas och driftsättas utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Arbetslivsanknytning

Kursen innehåller ett projekt och är en del i examinationen av kursen.

Lärare

Examinator
Göran Gustafsson

Kursansvarig
Mikael Roos

Lärare
Mikael Roos

Planerade lärtillfällen

Distanskurs bestående av läsanvisningar och praktiska uppgifter som löses individuellt. Handledning sker i forum och chat.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Övningar 2,5 U/G/VG
1215 Rapport 2,5 U/G/VG
1225 Projekt 2,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela