DV1102 Grundkurs IT

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kurs syftar till utveckla grundläggande kunskaper om datorteknikens tillämpningar och om begrepp som är vanligt förekommande inom data- och informationsteknologi. Studenten ska också skaffa sig grundläggande kunskaper om datorsystems uppbyggnad och funktion, och om konstruktionen av webbsidor. Studenten ska dessutom utveckla viss insikt i aspekter rörande datasäkerhet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Uppbyggnad och funktion av datorsystem.
 • Konstruktion av en enkel webbsida enligt givna normer.
 • Test av säkerhetsaspekter på datorsystem och reflektion över resultatet.
 • Studie om och skriftlig framställning av en aktuell utvecklingstrend inom området informationsteknologi.
 • Fördjupning i eget valt område inom data- och informationsteknologi.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • med betoning på filsystem, kunna beskriva ett datorsystems uppbyggnad (hård-/mjukvara).
 • självständigt kunna konstruera och validera en enkel webbsida.
 • självständigt kunna testa enkla säkerhetsaspekter av ett datorsystem och översiktligt beskriva resultatet.
 • kunna redogöra för ett eget valt fördjupningsområde inom data- och informationsteknologi.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Grundläggande IKT-kompetens
 • Analytisk förmåga
 • Självständigt skapande
 • Informationssökning och utvärdering
 • Skriftlig framställning
 • Förmåga att applicera kunskap i praktiken

Kurslitteratur och övriga läromedel

Datorn i Världen, världen i datorn
Författare: Hans Lunell
Förlag: Studentlitteratur
Utgiven: 2011, antal sidor 540
ISBN: 978-91-44-06852-7

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Datorn i Världen, världen i datorn
Författare: Hans Lunell
Förlag: Studentlitteratur
Utgiven: 2011, antal sidor 540
ISBN: 978-91-44-06852-7

Lärande och undervisning

Undervisningen sker framförallt i form av praktiska och skriftliga moment som utförs enskilt och redovisas via digital inlämning.
Tidigt gör den enskilde studenten ett val av fördjupningsområde. Detta kommer att genomföras som ett projekt vars resultat examineras i slutet av kursen. Med hjälp av laborationerna, kurslitteratur och andra sökta resurser, genomför studenten sitt projekt. Kursplatsen ska innebära en stödjande struktur för projektet. Studenter med samma eller liknande fördjupningsområde kan samlas kring textmässiga diskussionsforum och distansbaserade seminarier med lärares deltagande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Hans Kyhlbäck
Stefan Petersson

Kursansvarig
Hans Kyhlbäck

Lärare
Bo-Krister Vesterlund
Hans Kyhlbäck

Planerade lärtillfällen

Nätsända föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Laboration 1 1,5 U/G
1220 Laboration 2 1,5 U/G
1230 Laboration 3 1,5 U/G
1240 Projekt 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela