DV1104 Informationssäkerhet

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

IT-samhället ställer krav på att information kan skyddas från obehöriga, förmedlas i oförvanskad form och vara tillgänglig när den behövs. Under kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskap om sambanden mellan teknik, organisationsfrågor samt mänskligt beteende inom informationssäkerhetsområdet. I kursen lär sig studenten beskriva modeller för hur oönskat intrång förhindras samt föreslå lämpliga metoder och verktyg för datorbaserade skydd, upptäckter och åtgärder inom informationssäkerhet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
 • Tillämpningar inom datorrelaterade områden och deras säkerhetskrav.
 • Modeller för identifiering och åtkomstkontroll.
 • Modeller för informationssäkerhet.
 • Modeller för nätverkssäkerhet.
 • Policy och säkerhet.
 • Laborativa inslag.
 • Utvärderingar av säkerhetslösningar.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten:
 • ha grundläggande kunskaper om informationssäkerhet och kunna sätta in sådana frågeställningar i ett praktiskt sammanhang.
 • på ett analytiskt sätt kunna redogöra för sambanden mellan sårbarheter, hot och risker.
 • identifiera skillnader och formulera problemställningar kring åtkomstskydd och integritetsskydd.
 • ha grundläggande kunskaper om modeller för säkerhetsprocesser.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga till analys och syntes
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Problemlösning
 • Kvalitetstänkande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Handbok i IT-säkerhet
Författare: Predrag Mitrovic
Förlag: Pagina
Utgivningsår: 2005
Sidantal: 384
ISBN: 91-636-0841-3

Kompletterande studiematerial som laborationer, läsanvisningar, instuderingsfrågor och diskussionsfrågor tillhandahålls och distribueras elektroniskt under kursens gång.

Referenslitteratur
1. Database Nation
Författare: Simson Garfinkel
Förlag: O´Reilly
Utgivningsår: 2000
Sidantal: 326
ISBN: 059600105

2. Computer Security. A basic textbook.
Författare: Dieter Gollmann
Förlag: John Wiley & Sons Inc
Utgivningsår: 1999
Sidantal: 320
ISBN: 0471978442

3. Security Engineering. A guide to Building Dependable Distributed Systems
Författare: Ross J Anderson
Förlag: Wiley & Sons
Utgivningsår: 2001
Sidantal: 648
ISBN: 0471389226

4. Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World
Författare: Bruce Schneier
Förlag: John Wiley & Sons Inc
Utgivningsår: 2000
Sidantal: 412
ISBN: 0471253111

5. Kodboken
Författare: Simon Singh
Förlag: Månpocket
Utgivningsår: 2000
Sidantal: 426

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Handbok i IT-säkerhet
Författare: Predrag Mitrovic
Förlag: Pagina
Utgivningsår: 2005
Sidantal: 384
ISBN: 91-636-0841-3

Kompletterande studiematerial som laborationer, läsanvisningar, instuderingsfrågor och diskussionsfrågor tillhandahålls och distribueras elektroniskt under kursens gång.

Referenslitteratur
1. Database Nation
Författare: Simson Garfinkel
Förlag: O´Reilly
Utgivningsår: 2000
Sidantal: 326
ISBN: 059600105

2. Computer Security. A basic textbook.
Författare: Dieter Gollmann
Förlag: John Wiley & Sons Inc
Utgivningsår: 1999
Sidantal: 320
ISBN: 0471978442

3. Security Engineering. A guide to Building Dependable Distributed Systems
Författare: Ross J Anderson
Förlag: Wiley & Sons
Utgivningsår: 2001
Sidantal: 648
ISBN: 0471389226

4. Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World
Författare: Bruce Schneier
Förlag: John Wiley & Sons Inc
Utgivningsår: 2000
Sidantal: 412
ISBN: 0471253111

5. Kodboken
Författare: Simon Singh
Förlag: Månpocket
Utgivningsår: 2000
Sidantal: 426

Lärande och undervisning

Undervisningen sker som en distanskurs, med nätverksbaserade laborationer, en individuell inlämningsuppgift och nätverksbaserade diskussioner. Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras. Kurslitteraturen och läsmomenten introducerar viktiga begrepp, perspektiv, frågeställningar m.m. inom informationssäkerhet. Läsmoment och instuderingsfrågor underlättar för kursdeltagarna att inhämta kunskap, och kursdeltagaren övar på att få en bättre förståelse för den kunskapen i rapportskrivningen. Rapportskrivning övas, och då rapporten ska vara reflekterande så övas förmågan att identifiera och formulera problem och frågeställningar liksom kritiskt tänkande då olika ställningstaganden ställs mot varandra. Analytiskt tänkande övas i laborationen då kursdeltagaren utifrån laborationsresultaten ska dra slutsatser för vad de betyder. Kursdeltagarna får återkoppling från lärarna på sina rapporter och sin laborationsrapport kontinuerligt under kursens gång för att stödja kursdeltagarna i deras lärande.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

ECTS AA

Lärare

Examinator
Bengt Carlsson

Kursansvarig
Bengt Carlsson

Lärare
Bengt Carlsson
Don Elema

Planerade lärtillfällen

ECTS PL

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Laboration 1 1,5 U/G
0720 Laboration 2 1,5 U/G
0730 Laboration 3 1,5 U/G
0740 Rapport 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela