DV1105 Inledande programmering i Java

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT.
Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket Java.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Programmering handlar i mångt och mycket om att lösa problem. Kursen är därför uppbyggd kring problemlösning. Det innebär att en lösning till ett problem arbetas fram genom strukturering. Därefter överförs lösningen till ett fungerande Javaprogram.
Kursen omfattar följande moment:
 • Problemlösning
 • Programstruktur (med hjälp av klasser och objekt)
 • Lagring av data (variabler av olika typ)
 • Selektion (val mellan olika alternativ)
 • Iteration (upprepning)
 • Vektor (fält dvs indexerade variabler)
 • Metoder (små programdelar som utför en väl avgränsad uppgift)
 • Hantering av strängar (ord och meningar) i Javaprogram
 • Några enklare algoritmer för sortering och sökning

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • självständigt utifrån en problembeskrivning, kunna konstruera ett väl strukturerat program i programspråket Java.
 • självständigt kunna ta fram en övergripande lösning för ett givet problem (av rimlig omfattning).
 • behärska den grundläggande syntax i programspråket Java som krävs för att skriva program på denna nivå.
 • vara så väl förtrogen med metoduppbyggd programmering att det blir naturligt att programmen skrivs enligt denna modell.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att anpassa sig till nya situationer
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Grundläggande programmering – i denna kurs används visserligen programspråket Java men syntaxen är snarlik flera andra programspråk

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Programmeringsprinciper i Java, del 1
Författare: Fadil Galjic
Förlag: Studentlitteratur
Utgiven: 2004, Antal sidor: 483
ISBN: 91-44-03586-1

Referenslitteratur
Head First Java
Författare: Kathy Sierra and Bert Bates
Förlag: O'Reilly Media
Språk: Engelska
ISBN-10: 0596009208
Utgiven: 2005 (2003), Antal sidor: 688
---
Allt övrigt kursmaterial kommer att finnas på BTH:s lärplattform.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Programmeringsprinciper i Java, del 1
Författare: Fadil Galjic
Förlag: Studentlitteratur
Utgiven: 2004, Antal sidor: 483
ISBN: 91-44-03586-1

Referenslitteratur
Head First Java
Författare: Kathy Sierra and Bert Bates
Förlag: O'Reilly Media
Språk: Engelska
ISBN-10: 0596009208
Utgiven: 2005 (2003), Antal sidor: 688
---
Allt övrigt kursmaterial kommer att finnas på BTH:s lärplattform.

Lärande och undervisning

Kursen kan ges som distanskurs och campuskurs.
Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras. I den detaljerade studieanvisningen får studenten läsanvisningar till kursboken, samt förslag på uppgifter att lösa. Varje kursvecka har ett tema som gås genom. I samband med det genomför studenten övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter. Studenten lagrar sina lösningar på lärplattformen. Lärare ger feedback på inlämningsuppgifterna.
Specifikt för distanskurs: Interaktiva övningar genomförs via Internet, till exempel via ett konferenssystem eller BTH:s lärplattform. De studenter som inte har möjlighet att delta vid konferenstillfällena kommer att kunna ladda hem inspelningar från dessa möten och titta på dem i efterhand. Dessutom förekommer kommunikation via e-post.
Specifikt för campuskurs: Genomförs enligt ovan med följande modifiering; Föreläsningar i sal. De interaktiva övningarna via Internet ersätts av övningar i datorsal.
Litteraturen är på engelska.

Arbetslivsanknytning

På campus:
Praktik i arbete med att programmera, men inte med någon specifik arbetslivsanknytning.

Lärare

Examinator
Bengt Aspvall

Kursansvarig
Hans Kyhlbäck

Lärare
Åse Jevinger
Hans Kyhlbäck

Planerade lärtillfällen

På campus:
Föreläsningar, övningar och laborationer.

På distans:
Onlineföreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen 6 U/G
0720 Inlämningsuppgift 1,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela