ET1219 Reglerteknik

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej vårterminen 2012!

Översikt

Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper om grundläggande principer inom reglerteori samt behandling av grundläggande reglersystem. Studenten skall även förvärva insikt om vad man kan åstadkomma med reglering, dess möjligheter och begränsningar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser i Elkretsteori ET1107, 7,5 högskolepoäng och Matematik, fortsättningskurs MA1109, 7,5 högskolepoäng eller annan kurs omfattande minst 3 högskolepoäng transformteori.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Centrala delar i kursen är:
 • Reglerteknikens klassiska metoder för modellering, analys och syntes
 • Modellering av tidskontinuerliga system
 • Linearisering
 • Laplacetransformer och poldiagram
 • Frekvensfunktioner och nyquistdiagram
 • Transient- och frekvensanalys
 • Nyquistkriteriet, rotort
 • Polplacering
 • PID-regulatorn, kompenseringsfilter
 • Framkoppling och kaskadkoppling
 • Digital reglering och implementering.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna formulera matematiska modeller för enkla dynamiska system
 • kunna analysera enkla dynamiska system
 • kunna beskriva möjligheter och begränsningar med reglering
 • kunna konstruera reglersystem

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Förmåga att lära
 • Förmåga att applicera kunskaper i praktiken
 • Förmåga till analys och syntes
 • Förmåga att lösa problem

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schmidtbauer, B. Analog och digital reglerteknik. ISBN 13: 9789144266022, ISBN 10: 9144266022. Upplaga 2.

Lennartsson, B. & Thomas, B. Analog och digital reglerteknik, övningsbok. ISBN 13: 9789144269429, ISBN 10: 9144269420. Upplaga 2.

Material framställt av avdelningen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schmidtbauer, B. Analog och digital reglerteknik. ISBN 13: 9789144266022, ISBN 10: 9144266022. Upplaga 2.

Lennartsson, B. & Thomas, B. Analog och digital reglerteknik, övningsbok. ISBN 13: 9789144269429, ISBN 10: 9144269420. Upplaga 2.

Material framställt av avdelningen.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs i huvudsak som distansundervisning. Ett väsentligt inslag är övningar i form av problemlösning. Möjlighet finns för diskussion kring problemlösning på kursens nätbaserade forum. Individuellt utförda uppgifter ger tillfälle att öva den egna förmågan att lösa problem inom kursens olika delmoment. I laborationerna övas den praktiska förmågan att tillämpa, mäta och tolka resultat, och vid tentamen övar man förmågan att använda kursens innehåll som en helhet, och att använda för problemställningen relevanta lösningsmetoder. Undervisningsspråk är svenska, men litteraturen kan vara på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Anders Nelsson

Kursansvarig
Anders Nelsson

Lärare
Erik Loxbo
Jan NK Carlsson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Tentamen1 6 U/G/3/4/5
0815 Laboration 1,5 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela