ME2401 Informationssökning för doktorander

Fristående kurs, 3 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2010

Översikt

Kursens syfte är att utveckla din informationskompetens, det vill säga färdigheter att söka information och att kritiskt värdera den. Vi kommer att behandla frågor om vilka verktyg som finns för att finna, anskaffa och systematiskt organisera information. Du kommer vidare att lära dig finna informationskällor som motsvarar dina behov.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-04-15

Kurstid

2010 vecka 37 till
2011 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 10 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Fördjupningsnivå

AXX

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt påbörjade doktorandstudier.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-04-15

Kurstid

2010 vecka 37 till
2011 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 10 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Fördjupningsnivå

AXX

Lärandemål

Innehåll

Följande moment tas upp i kursen
 • Sökstrategier
 • Informationskällor (webbaserade söktjänster- databaser, allmänna och ämnesspecifika)
 • Vetenskaplig publicering och kommunikation
 • Upphovsrätt
 • Referenshantering (EndNote)
 • Systematic och literature reviews
 • Informationsåtervinning och litteraturbevakning

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna konstruera en adekvat sökstrategi utifrån det egna forskningsområdet, samt kunna bedöma utfallet av olika sökstrategier
 • kunna karlägga och utvärdera de viktigaste databaserna och tidskrifterna inom det egna forskningsområdet
 • kunna konstruera och sammanställa sökprofiler för kontinuerlig litteraturbevakning i för det egna forskningsområdet relevanta databaser
 • kunna tillämpa och relatera kontrollerat vokabulär vid databassökningar
 • kunna diskutera villkoren för vetenskaplig kommunikation och ha kännedom om publicering av forskningsresultat i elektroniska arkiv
 • kunna tillämpa system för referenshantering

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Informationskompetens
 • Analytiskt och associativt tänkande
 • Källkritisk förmåga

Kurslitteratur och övriga läromedel

Informationssökning för doktorander
 • Fink, A. (2005). Conducting research literature reviews : from the Internet to paper. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. Valda delar
 • Rumsey, S. (2008). How to find information. Maidenhead: Open University Press. Valda delar
 • Stora Sökguiden. (http://www.searchguide.se/bth/). Valda delar
 • Torgerson, C. (2003). Systematic reviews. London: Continuum. Valda delar

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-04-15

Kurstid

2010 vecka 37 till
2011 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 10 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Fördjupningsnivå

AXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Informationssökning för doktorander
 • Fink, A. (2005). Conducting research literature reviews : from the Internet to paper. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. Valda delar
 • Rumsey, S. (2008). How to find information. Maidenhead: Open University Press. Valda delar
 • Stora Sökguiden. (http://www.searchguide.se/bth/). Valda delar
 • Torgerson, C. (2003). Systematic reviews. London: Continuum. Valda delar

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer. Undervisningen utförs primärt av kursens lärare, men i viss utsträckning också av kursdeltagarna själva. Undervisningstillfällena ligger i regel tidsmässigt åtskilda med fjortondagars intervall, varunder deltagarna förutsätts utföra informationssökningar inom respektive forskningsområde. I samband med examinationen förväntas deltagarna presentera sina egna uppsatser samt opponera på någon annan kursdeltagares uppsats. Kursupplägget förutsätter ett aktivt deltagande både vid lektionstillfällena och under kurstiden.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Pirjo Elovaara

Kursansvarig
Eva Norling
Sofia Swartz

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 80 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-04-15

Kurstid

2010 vecka 37 till
2011 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 10 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Fördjupningsnivå

AXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0810 Examination 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-04-15

Kurstid

2010 vecka 37 till
2011 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 10 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Fördjupningsnivå

AXX

 

Share Dela