DK1411 Kulturstudier 1

Fristående kurs, 10 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen syftar till att ge studenterna nödvändig teoretisk kunskap för att självständigt kunna analysera samtida bilder i olika genrer.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen är en övergripande introduktion till kulturstudier och fokuserar på visuell kultur i analyser och tillämpningar. I kursen introduceras kulturvetenskaplig metod som belyser olika kulturteoretiska perspektiv, med grund i kultursociologi, kritisk teori och cultural studies. Diskussioner kring begreppet kultur befäster studenternas förmåga till kritisk reflektion. Dessutom introduceras koncept och teorier som beskriver bilders ideologiska och representativa meningsskapande. Begreppet semiotik är centralt och underbygger resonemang och analys. Studenterna applicerar sina teoretiska kunskaper genom analys av de digitala mediernas visualitet och bildkultur. Kursen behandlar genomgående föreställningar kring genus, etnicitet och klass i visuell representation. Tillämpning av teoretiska kunskaper ingår i praktiska moment där studenterna producerar egna bilder utifrån centrala kursbegrepp.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • Demonstrera kritiskt tänkande
  • Uppvisa kunskap om analytiska begrepp som används för att kritiskt analysera visuell kommunikation
  • Känna igen och förklara fundamentala kulturella och estetiska idéer som har format samtida visuell kultur.
  • Omsätta grundläggande teoretiska begrepp i praktisk produktion och analys
  • Reflektera över producent- och mottagarperspektiv i visuell kultur

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Muntlig kommunikation
  • Akademiskt skrivande
  • Kritisk reflektion och analys i digital praktik
  • Datorkompetens

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning
Benjamin, Walter: “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”
Berger, John: Ways of Seeing
Chandler, Daniel: Semiotics . The Basics
Mirzoeff, Nicholas: The Visual Culture Reader
Sturken M; L Cartwright: Practices of Looking

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning
Benjamin, Walter: “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”
Berger, John: Ways of Seeing
Chandler, Daniel: Semiotics . The Basics
Mirzoeff, Nicholas: The Visual Culture Reader
Sturken M; L Cartwright: Practices of Looking

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten enligt detaljschema.
Studenterna förväntas till varje seminarium skriva ett kort paper, där de olika teorierna som presenteras under kursen syntetiseras och appliceras på en specifik artefakt eller fenomen. Under seminariet presenteras och diskuteras studenternas förståelse och analys av kursinnehållet. I kursen ingår även praktiska övningar där studenterna skapar bilder som problematiserar koncept i de digitala mediernas bildkultur.
Undervisningsspråket är svenska eller engelska, beroende på studentunderlag och/eller lärarresurser. I de fall kursen ges på svenska kan vissa föreläsningar på engelska förekomma. Om internationella studenter antas till kursen kommer hela kursen att erbjudas på engelska, med möjligheten för varje student att välja om examinationer och uppgifter görs på svenska eller engelska.

Arbetslivsanknytning

Gästföreläsningar

Lärare

Examinator
Lissa Holloway-Attaway

Kursansvarig
Lissa Holloway-Attaway

Lärare
Lissa Holloway-Attaway

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar,Seminarier,Övningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 270 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Tentamen 5 U/G/VG
1120 Skriftliga uppgifter 3 U/G/VG
1130 Digital produktion 2 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

 

Kurser inom samma ämnesgrupp

Share Dela