DK1419 Språkstudier 1

Fristående kurs, 10 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursens syfte är att introducera studenten till skrivande i olika genrer, sammanhang och medier.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträdet till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, även särskild behörighet Område 6; Samhällskunskap A och Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

I kursen kommer studenten att undersöka textgenrer och utveckla sina egna färdigheter i läsning och skrivning för särskilda ändamål. Studenten kommer att studera och producera texter i en rad grundläggande genrer av skrivande, såsom rapporter, sammanfattningar, akademiska uppsatser och argumenterande uppsatser. Studenten kommer också att studera multimodal produktion som en process som omfattar analys, skapande, bearbetande och revidering i olika medier och genrer av texter.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • att utveckla sin läsning och komponera färdigheter i flera medier
  • att lära sig om multimodal textproduktion
  • att använda och förstå traditionella skrivande processer
  • att reflektera över läs och skrivprocesser genom läsning, produktion och diskussion om specifika texter
  • att förstå att textproduktion är både retoriskt och kreativt, och därmed kan vara användbart i många sammanhang.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • genrekompetens
  • akademiskt skrivande
  • kritisk läsning och analys

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lista
Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students 3:e utgåvan (Routledge Study Guides). 2011.

Carroll, Brian. Writing for Digital Media. Routledge. 2010

Kress, Günther. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication Routledge, 2009.

Shields, Munling. Essay Writing: A Student's Guide (SAGE Study Skills Series)
Sage Publications Ltd; Studentutgåva 2010

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lista
Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students 3:e utgåvan (Routledge Study Guides). 2011.

Carroll, Brian. Writing for Digital Media. Routledge. 2010

Kress, Günther. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication Routledge, 2009.

Shields, Munling. Essay Writing: A Student's Guide (SAGE Study Skills Series)
Sage Publications Ltd; Studentutgåva 2010

Lärande och undervisning

Kursen kombinerar föreläsningar och seminarier, där begrepp och teorier diskuteras. Stor vikt lags vid studentens förmåga att förmedla inhämtad kunskap, genom både tal och skrift, samt vid förmågan att analysera och reflektera over informationen. Under seminarierna redovisas och diskuteras studentens egna arbeten, utifrån de teoretiska ramar kursen presenterar. Undervisningsspråket är svenska eller engelska, beroende på studentunderlag och/eller
lärarresurser. I de fall kursen ges på svenska kan vissa föreläsningar på engelska förekomma. Om internationella studenter antas till kursen kommer hela kursen att erbjudas på engelska, med möjligheten för varje student att välja om examinationer och uppgifter görs på svenska eller engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Maria Engberg

Kursansvarig
Maria Engberg

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 270 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Textproduktion 1 2 U/G/VG
1220 Textproduktion 2 2 U/G/VG
1230 Textproduktion 3 2 U/G/VG
1240 Examination 4 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

 

Kurser inom samma ämnesgrupp

Share Dela