ME1143 Berättarteknik och litterär gestaltning

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen tar upp det skönlitterära skrivandet, och belyser dess särart som konstform. Utgångspunken för studierna är deltagarnas egna texter, vilket innebär att eget skönlitterärt skrivande tar stor plats i kursen. Med hjälp av inspirerande uppgifter, poetik och återkommande textsamtal tränas förmågan att förstå och behärska den litterära gestaltningen som konstform. Studierna innebär mycket eget skrivande under lärarens handledning, blandat med föreläsningar, gruppdiskussioner och litteraturstudier.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 37 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 2
Frivilliga: 0

Ort

Karlshamn
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 37 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 2
Frivilliga: 0

Ort

Karlshamn
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Lärandemål

Innehåll

 • Poetik
 • Genreindelning
 • Berättelsens beståndsdelar
 • Responssamtalet
 • Egen textproduktion

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna göra relevanta reflektioner och iakttagelser kring hur skönlitterär text framställs och fungerar.
 • kunna förstå och kritiskt reflektera över sambandet mellan berättartekniska grepp och den färdiga texten
 • kunna reflektera över sina egna gestaltningsprocesser
 • ge och ta emot konstruktiv kritik

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • tolkningsförmåga
 • konstruktiv kritik
 • mottagarperspektiv

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berättarteknik och litterär gestaltning
Obligatorisk litteratur:
Titel: Så skriver du romaner och noveller
Författare: Lars Åke Augustsson
ISBN: 9789197759977
Förlag: Voltaire Publishing
Titel: Skriva med kropp och själ - befria författaren i dig!
Författare: Natalie Goldberg
ISBN: 9789172975569
Förlag: Norstedts Akademiska Förlag

Referenslitteratur:
Titel: Skriv om och om igen
Författare: Ylva Karlsson, Katarina Kuick
ISBN: 9789185763061
Förlag: X Publishing
Titel: The Writing Life
Författare: Annie Dillard
ISBN: 9780060919887
Förlag: Harper Perennial
Titel: Texter I Poetik : Från Platon Till Nietzsche
Författare: Anders Mortensen, Per Erik Ljung
ISBN: 9789144277813
Förlag: Studentlitteratur AB

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 37 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 2
Frivilliga: 0

Ort

Karlshamn
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berättarteknik och litterär gestaltning
Obligatorisk litteratur:
Titel: Så skriver du romaner och noveller
Författare: Lars Åke Augustsson
ISBN: 9789197759977
Förlag: Voltaire Publishing
Titel: Skriva med kropp och själ - befria författaren i dig!
Författare: Natalie Goldberg
ISBN: 9789172975569
Förlag: Norstedts Akademiska Förlag

Referenslitteratur:
Titel: Skriv om och om igen
Författare: Ylva Karlsson, Katarina Kuick
ISBN: 9789185763061
Förlag: X Publishing
Titel: The Writing Life
Författare: Annie Dillard
ISBN: 9780060919887
Förlag: Harper Perennial
Titel: Texter I Poetik : Från Platon Till Nietzsche
Författare: Anders Mortensen, Per Erik Ljung
ISBN: 9789144277813
Förlag: Studentlitteratur AB

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, individuella projekt och gruppvisa övningar.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: gästföreläsningar av externa föreläsare.

Lärare

Examinator
Lena Trojer

Kursansvarig
Patrik Vörén

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten enskilt och i grupp.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 37 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 2
Frivilliga: 0

Ort

Karlshamn
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Berättarteknik 1,5 U/G
0815 Gestaltning 6 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 37 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 2
Frivilliga: 0

Ort

Karlshamn
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

 

Anmärkning

Kursen har två obligatoriska träffar: 2012-09-17 samt 2013-01-07.
Share Dela