EN1409 Engelska för internationella studenter: Textproduktion

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen vänder sig till internationella studenter som vill förbättra sin textproduktion i engelska. Kursen syftar till att förbereda studenter att följa och medverka i undervisning på engelska vid ett svenskt universitet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs Engelska A eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen tränar studenten i språkfärdighet som syftar till att öka studentens medvetenhet om skillnaden mellan informell och formell engelska. Kursen består även av träning av terminologi, skriftliga och muntliga övningar som ska öka studentens förmåga att producera text på engelska.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • kunna producera texter på engelska
  • kunna uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på formell engelska

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • förmåga att anpassa sin språkliga nivå, i både tal och skrift, efter situationen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lista
Litterturlista för textstudier kommer att kompletteras före kursstart


Ordkunskap
  • Free rice.com
Skriftlig framställning
  • Bjork, Lennart A & Christtine Raisanen; Academic Writing. Studentlitteratur AB, 2003

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lista
Litterturlista för textstudier kommer att kompletteras före kursstart


Ordkunskap
  • Free rice.com
Skriftlig framställning
  • Bjork, Lennart A & Christtine Raisanen; Academic Writing. Studentlitteratur AB, 2003

Lärande och undervisning

Undervisningsformer som förekommer är föreläsningar, seminarier, gruppövningar och enskild och/eller grupphandledning.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår ej arbetslivsanknytning

Lärare

Examinator
Anna Zedig

Kursansvarig
Anna Zedig

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar och diskussioner i grupp

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Skriftlig språkfärdighet 5 U/G
1220 Textstudier 8 U/G
1230 Ordkunskap 2 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela