EN1129 Engelska för högskolestudier

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen vänder sig till internationella studenter som vill förbättra sina muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Kursen syftar till att öka studentens förutsättning att använda engelska språket i utbildningen, oavsett inom vilket ämnesområde studenten utbildar sig.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Lärandemål

Innehåll

Kursen utgår främst från praktiska övningar, som ökar studenternas förmåga att kommunicera. Övningarna fokuserar dels på användning av engelska i vardagliga sammanhang, dels på den engelska som behövs inom akademiska studier. Med utgångspunkt i de praktiska övningarna i muntlig och skriftlig framställning diskuteras även vissa teoretiska moment, såsom grammatiska strukturer, uttal, användning av lexikon, skrivregler etc.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna kommunicera i tal och skrift på akademisk nivå
  • kunna tillämpa grundläggande ordföljds- och uttalsregler i engelska språket
  • ha ett ordförråd som möjliggör akademiska studier på engelska

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • förmåga att ge konstruktiv kritik på muntliga föredrag och skrivna texter
  • förmåga att anpassa sin språkliga nivå – i både tal och skrift – efter situationen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Engelska för högskolestudier
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. S. Hornby (red.). Senaste utgåva.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Engelska för högskolestudier
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. S. Hornby (red.). Senaste utgåva.

Lärande och undervisning

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, skriftliga såväl som muntliga övningar(examinationsgrundande), samt kamratrespons. Vissa moment kan vara obligatoriska (om de är del av examinationen). All undervisning sker på engelska.

Fördelning av kurstid

a) Totala antalet kurstimmar 200
b) Antalet kontakttimmar cirka 80
c) Timmar för grupparbeten cirka 20
d) Timmar för individuellt arbete cirka 100

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Annika Hanna

Kursansvarig
Gösta Viberg

Lärare
Gösta Viberg

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, skriftliga såväl som muntliga övningar(examinationsgrundande), samt kamratrespons.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0905 Muntlig framställning 2,5 U/G
0915 Skriftlig framställning 5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

 

Share Dela