EN1410 Engelska för internationella studenter: Grammatik

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen vänder sig till internationella studenter som vill förbättra sina kommunikativa färdigheter i engelska. Kursen syftar till att förbereda studenter att följa undervisning på engelska vid ett svenskt universitet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

I kursen tränas engelskt uttal och fonologi. Kursen tränar också studenten i grammatik Kursen består även av träning av terminologi, skriftliga och muntliga övningar som ska öka studentens ordförråd.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • känna till terminologin i grammatisk analys
 • ha förståelse av förhållandet mellan syntax och andra språkliga discipliner, semantik och pragmatik
 • ha utökat sitt ordförråd och därmed kunna förstå och använda ett grundläggande ordförråd inom formell engelska
 • visa goda färdigheter i uttal
 • visa goda färdigheter i engelsk grammatik

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • förmåga att anpassa sin språkliga nivå, i både tal och skrift, efter situationen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lista
Grammatik
 • Crystal, David; Making Sense of Grammar Pearson Education Ltd 2004
Material för självstudier
 • Biber, Douglas et al (2002), Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow:Longman
 • Hudson, J., Paradis, C. Och Warren, B.; Basic English Grammar. Studentlitteratur AB 2001. With associated interactive exercises on the Internet.
Fontetik och uttal


Material utdelat från sektionen

Referenslitteratur
 • Longman; Dictonary of Contemporary English Pearson English Language Teaching. UK, 2006 or later edition
 • Roach, Peter; English Phonteics and Phonology CUP Fourth edition
Muntliga presentationer
 • Duncan, Mattew & Gustav W. Friedrich; Oral Presentation in the Composition Course – A Brief Guide, Bedford Books, 2005

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lista
Grammatik
 • Crystal, David; Making Sense of Grammar Pearson Education Ltd 2004
Material för självstudier
 • Biber, Douglas et al (2002), Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow:Longman
 • Hudson, J., Paradis, C. Och Warren, B.; Basic English Grammar. Studentlitteratur AB 2001. With associated interactive exercises on the Internet.
Fontetik och uttal


Material utdelat från sektionen

Referenslitteratur
 • Longman; Dictonary of Contemporary English Pearson English Language Teaching. UK, 2006 or later edition
 • Roach, Peter; English Phonteics and Phonology CUP Fourth edition
Muntliga presentationer
 • Duncan, Mattew & Gustav W. Friedrich; Oral Presentation in the Composition Course – A Brief Guide, Bedford Books, 2005

Lärande och undervisning

Undervisningsformer som förekommer är föreläsningar, seminarier, gruppövningar och enskild och/eller grupphandledning.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Gösta Viberg

Kursansvarig
Gösta Viberg

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar och diskussioner i grupp

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Grammatik 10 U/G
1220 Fonetik och uttal 3 U/G
1230 Muntlig framställning 2 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela