SV0001 Svenska för internationella studenter 1

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, höstterminen 2012

Översikt

Kursen ger grundläggande kunskaper i svenska på nybörjarnivå med tonvikt på talade vardagsfraser samt en orientering i svenskt kultur- och samhällsliv.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 38 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 38 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Övningar och uppgifter på enkelt talat vardagsspråk med tonvikt på fraser samt korta texter. Kursen ger också en introduktion i grundläggande grammatik, såsom pronomen, verb, substantiv och ordföljd. Dessutom ger kursen en orientering i svenskt kultur- och samhällsliv.
Stor vikt läggs vid uttal.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
  • hälsa och presentera sig själv
  • svara på enkla frågor och själv ställa sådana
  • läsa och förstå enkla texter och meddelanden
  • handla och beställa på kafé, restaurang
  • ha grundläggande kunskaper om svensk grammatik, t ex ordklasser, ordföljd och pronomen

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • uttal
  • förståelse för svensk kultur och svenska idiomatiska uttryck

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rehnqvist, Gunilla (2006): Svenska för utländska studenter. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-04519-0. (efter lärares anvisningar).
Ljudmaterial
Lexikon
Text- och grammatikkompendium

Dessutom tillkommer av sektionen tillhandahållet material.
'

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 38 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rehnqvist, Gunilla (2006): Svenska för utländska studenter. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-04519-0. (efter lärares anvisningar).
Ljudmaterial
Lexikon
Text- och grammatikkompendium

Dessutom tillkommer av sektionen tillhandahållet material.
'

Lärande och undervisning

Muntlig kommunikation med tonvikt på enkla vardagsfraser om allmänna och välkända ämnen görs i form av tillämpningsövningar på lektionstid kompletterat med studier/hemarbete i grammatik och språkstruktur.
Fördelning av kurstid
a) Totala antalet kurstimmar, 200
b) Antalet kontakttimmar, 30
c) Timmar för grupparbeten, 20
d) Timmar för individuellt arbete, 150

Information om svenskt kultur- och samhällsliv ges fortlöpande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Anna Zedig

Kursansvarig
Annika Hanna
Ann-Katrin Strand

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, övningar,

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 38 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 38 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela