SV0002 Svenska för internationella studenter 2

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, höstterminen 2012

Översikt

Kursen är en fortsättning på Svenska för internationella studenter 1, och ger utvidgade kunskaper i svenska. Tonvikten på talat språk, och kursen ger även orientering i svenskt kultur- och samhällsliv.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SV0001-Svenska för internationella studenter 1.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen utgår från övningar, som bland annat omfattar enkla konversationer och texter om Sverige och om det vardagliga livet här samt lättlästa nyheter. Kursen ger även en fördjupning av de grammatiska strukturer som introducerades i Svenska för internationella studenter 1, såsom omvänd ordföljd och bisatser, samt adverb och verb i perfekt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna konstruera fraser och meningar genom att använda kunskaperna från den första kursen.
  • kunna föra enkla konversationer
  • förstå kallprat och vardagliga konversationer
  • kunna läsa och förstå korta lättlästa texter och nyheter
  • skriva korta meddelanden som t ex e-post och SMS
  • ha vetskap om det politiska systemet i Sverige samt svensk geografi och social kultur

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • uttal
  • förståelse för svensk kultur och svenska idiomatiska uttryck

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rehnqvist, Gunilla (2006): Svenska för utländska studenter. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-04519-0. (efter lärares anvisningar)
Ljudmaterial
Lexikon
Text- och grammatikkompendium

Dessutom tillkommer av sektionen tillhandahållet material.
'

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rehnqvist, Gunilla (2006): Svenska för utländska studenter. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-04519-0. (efter lärares anvisningar)
Ljudmaterial
Lexikon
Text- och grammatikkompendium

Dessutom tillkommer av sektionen tillhandahållet material.
'

Lärande och undervisning

Muntlig kommunikation med tonvikt på enkla vardagsfraser om allmänna och välkända ämnen görs i form av tillämpningsövningar på lektionstid kompletterat med studier/hemarbete i grammatik och språkstruktur.
Information om svenskt kultur- och samhällsliv ges fortlöpande.
Fördelning av kurstid
a) Totala antalet kurstimmar, 200
b) Antalet kontakttimmar, 30
c) Timmar för grupparbeten, 20
d) Timmar för individuellt arbete, 150

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Anna Zedig

Kursansvarig
Ann-Katrin Strand

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Svenska/Nordiska Språk

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela