ET2401 Antennteori

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Många elektroteknik ingenjörer jobbar inom fältet radio, d.v.s med radiokommunikation (framför allt mobilkommunikation), radar, navigering eller radiometri. Antennernas egenskaper är centrala för dessa system och under kursen erhåller studenterna grundläggande förståelse för olika antenners egenskaper.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1N

Antagning

Förkunskapskrav

Följande kurser ska vara genomgångna:
 • MA1109 Matematik, fortsättningskurs 7,5 hp, FY1104 Vågfysik 7,5 hp.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1N

Lärandemål

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
 • Formulering av fundamentala antennegenskaper som strålningsdiagram, strålningsintensitet, direktivitet, förstärkning, antenneffektivitet, lobbredd, bandbredd, polarisation, ingångsimpedans och ekvivalent area.
 • Friis transmissionsformel
 • Radarekvationen
 • Strålningsintegraler och potential funktioner
 • Antennsyntes
 • Integralekvationer, momentmetoden, impedans
 • Trådantenner
 • Gruppantenner (”arrayantenner”)
 • Apertur, mikrostrip och reflektor antenner

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • behärska fundamentala storheter inom antennteori.
 • behärska principer bakom enkla antennkonstruktioner.
 • självständigt använda strålningsintegraler och potential funktioner.
 • kritiskt formulera en lämplig modell och beräkna egenskaper för trådantenner, linjära gruppantenner och för rektangulära aperturantenner.
 • använda ingenjörsmässig bedömningsförmåga.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Forskningskompetens.
 • Förmåga att arbeta i team.
 • Förmåga att arbeta i en internationell kontext.
 • Förmåga att använda kunskap i praktiken.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Constantine A. Balanis, Antenna Theory – Analyses and Design, 1997, Second Edition, John Wileys and Sons Inc., ISBN – 0-471-59268-4.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Constantine A. Balanis, Antenna Theory – Analyses and Design, 1997, Second Edition, John Wileys and Sons Inc., ISBN – 0-471-59268-4.

Lärande och undervisning

Kursen är organiserad med föreläsning övning,
laboration och projekt.
Varje vecka kommer det att finnas en
antennlaboration på nätet vilken binder ihop teori
och verklighet. I slutet av kursen kommer det att
genomföras en sammanfattande laboration i
laboratoriet. I samband med denna laboration skrivs
en avslutande rapport. Projektarbetet görs i linje med kursmålen. Projektet
avslutas med en skriftlig rapport.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Mats Pettersson

Kursansvarig
Mats Pettersson

Lärare
Mats Pettersson
Viet Thuy Vu

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Projekt 1,5 U/G
1020 Tentamen1 5 U/G/3/4/5
1030 Laborationer 1 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1N

 

Share Dela