ET1205 Tillämpad signalbehandling

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att studenten ska erhålla både en praktisk bakgrund till och insikt i grundläggande digital signalbehandling. Kursen bygger vidare på grundkursen i signalbehandling genom att introducera tillämpade signalbehandlingsproblem med fokus mot filtrering, filterdesign och spektrumestimering. Flera av problem har audio/akustisk inriktning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att följande kurs är genomgången:
Signalbehandling I, ET1203 7,5hp

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
 • Grundläggande definitioner
 • Frekvensbegreppet
 • Tidskontinuerliga signaler kontra tidsdiskreta
 • Samplingsteoremet, vikning och rekonstruktion
 • Samband mellan in- och utsignal: faltning, differensekvationer
 • Frekvensfunktioner
 • Digitala filterstrukturer: FIR- och IIR-filter
 • Design av FIR-filter
 • Fouriertransform
 • Diskret Fouriertransform (DFT)
 • Z-transform
 • Spektralestimering: periodogrammet, Bartletts och Welchs metoder
 • Introduktion till självlärande filter och LMS algoritmen
 • Implementering av signalbehandlingsalgoritmer
 • Matlab

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna förstå och tillämpa grundläggande signalbehandlingsdefinitioner
 • kunna förstå och tillämpa olika egenskaper hos linjära system
 • kunna förstå och tillämpa sampling och rekonstruktion
 • kunna förstå och tillämpa Fouriertransformen och den Diskreta Fouriertransformen (DFT )
 • kunna förstå och använda Z-transformen
 • kunna designa, använda och implementera grundläggande FIR- och IIR-filter
 • kunna estimera effektspektra med klassiska metoder; periodogrammet, Bartletts, welchs metoder
 • kunna implemetera och använda signalbehandlings- algoritmer

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga till analys och syntes
 • Förmåga att applicera kunskap i praktiken
 • Problemlösning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Kursen är en självstudiekurs och baseras på ett antal obligatoriska projektuppgifter. Projektuppgifterna består av teoretiska problem och programmeringsuppgifter. Studenten arbetar självständigt med uppgifterna med handledning från läraren. Uppgifterna löses enskilt eller i grupp. Vid behov kan några inledande föreläsningar/övningar/frågestunder ges för att studenterna ska lättare komma in i ämnet.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Sven Johansson

Kursansvarig
Sven Johansson

Planerade lärtillfällen

Övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Projekt1 7,5 U/G/3/4/5
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela