MA1104 Diskret matematik

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik och att ge en grund för fortsatta studier inom matematik och datavetenskap.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 8: Matematik D. (Fysik B, Kemi A krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

• Mängdlära
• Aritmetik
• Rekursion och induktion
• Kombinatorik och sannolikhetslära
• Relationer och funktioner
• Grundläggande grafteori
• Grundläggande matrisräkning
• Grundläggande logik

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• förstå hur mängder är uppbyggda och kunna illustrera dessa med Venndiagram
• använda mängdteoretiska begrepp och symboler, samt utföra olika mängdoperationer
• bestämma största gemensamma delare, minsta gemensamma multipel samt primtalsfaktorisera tal
• lösa diofantiska ekvationer med hjälp av Euklides algoritm
• lösa modulära ekvationer
• konvertera decimala tal till binär form och omvänt
• skriva rekursiva definitioner samt genomföra bevis med hjälp av induktionsprincipen
• grundläggande principer och begrepp inom sannolikhetslära och kombinatorik
• använda additionsprincipen, multiplikationsprincipen och Dirichlets lådprincip, samt regler vid ordnade och icke ordnade urval
• grundläggande grafteoretiska termer och begrepp
• avgöra om två grafer är isomorfa
• förstå och använda begreppen Eulerkrets och Hamiltoncykel
• representera grafer med hjälp av matriser, samt kunna utföra enklare matrisräkning
• representera relationer med grafer och matriser, samt bestämma sammansatta relationer och sammansatta funktioner
• grundläggande satslogisk notation
• avgöra sanningsvärdet hos satslogiska uttryck samt göra sanningsvärdestabeller
• använda predikatlogiska kvantifikatorer

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• att analysera, kritiskt bedöma och dra slutsatser
• att formulera, motivera och värdera olika metoder för problemlösning
• att muntligt och skriftligt kunna beskriva problemformulering och problemlösning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Mattias Eriksson

Kursansvarig
Mattias Eriksson

Lärare
Mattias Eriksson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Skriftlig tentamen 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela