MA1123 Kryptering 1

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursen ska ge studenten de grundläggande matematiska principerna för olika krypteringsmetoder. Kursdeltagaren ska erhålla förståelse för hur man implementera olika kryptosystem samt kända styrkor och svagheter hos dessa.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser i diskret matematik, t.ex. MA1104, MA1105 eller MA1205 (eller motsvarande) samt i matematisk statistik, t.ex. MS1101.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande moment.
 • Elementär talteori: fördjupning i kongruensteori, modulär potensberäkning, primitiva rötter och diskreta logaritmer.
 • Primtalstester: Fermats och Miller-Rabins metoder.
 • Heltalsfaktorisering: Fermatfaktorisering och Pollards (p – 1)-metod).
 • Olika typer av kryptosystem: symmetriska, asymmetriska, flödeskrypton och blockkrypton.
 • Klassiska kryptosystem: substitution, affin, Vigenère, Hill, Playfair, ADFGVX, Enigma och engångschiffer.
 • Moderna kryptosystem: Data Encryption Standard (DES), RSA och ElGamal.
 • Kryptoanalys av klassiska kryptosystem och något om attacker på moderna kryptosystem.
 • Protokoll: nyckelutväxling, digitala signaturer och elektronisk myntsingling.
 • Matematisk programvara och grundläggande matematisk programmering.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha utvecklat förståelse för grunderna för olika krypteringsmetoder och protokoll.
 • kunna lösa problem av elementär talteorisk karaktär.
 • kunna beskriva svagheter och styrkor hos olika krypteringsmetoder.
 • kunna använda olika kryptosystem och protokoll.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • kreativ problemlösning, bl.a. analysera, kritiskt bedöma och dra slutsatser
 • att vid kommunikation formulera och motivera olika metoder för problemlösning
 • söka och läsa engelsk teknisk dokumentation
 • att aktivt delta i grupparbete för att utveckla sin begreppsbildning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material som utdelas av sektionen/avdelningen.

Stanoyevitch, Alexander (2010), Introduction to Cryptography with Mathematical Foundations and Computer Implementations, Chapman & Hall/CRC. Huvudlitteratur
Material som utdelas av sektionen/avdelningen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material som utdelas av sektionen/avdelningen.

Stanoyevitch, Alexander (2010), Introduction to Cryptography with Mathematical Foundations and Computer Implementations, Chapman & Hall/CRC. Huvudlitteratur
Material som utdelas av sektionen/avdelningen.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska rojektuppgifter löses individuellt eller tillsammans med andra studenter.
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Robert Nyqvist

Kursansvarig
Robert Nyqvist

Lärare
Robert Nyqvist

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Tentamen1 4 U/G/3/4/5
0920 Projekt 3,5 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela