MA1106 Linjär algebra

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik D.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

• Linjära ekvationssystem
• Geometriska vektorer
• Linjer och plan, skalärprodukt
• Vektorprodukt
• Rummet Rn
• Matriser
• Linjära avbildningar
• Determinanter
• Egenvärden och egenvektorer

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna lösa linjära ekvationssystem med hjälp av Gausselimination, kunna utföra räkneoperationer med vektorer i flera dimensioner.
  • kunna avgöra om vektorer är linjärt beroende samt byta basvektorer.
  • kunna bestämma ekvationen för linjer och plan, kunna beräkna skärningspunkter och avstånd mellan linjer, punkter och plan.
  • behärska räknelagarna för skalär produkt och vektorprodukt vid geometriska tillämpningar.
  • behärska matrisräkning samt teorin för linjära avbildningar.
  • ha förståelse för och kunna tillämpa teorin för determinanter.
  • kunna beräkna egenvärden och egenvektorer samt med hjälp av datorprogram kunna beräkna egenvärde och egen vektorer.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Förmåga att kommunicera med symboler, som är likartade över hela världen
• Förmåga att i projekt och gruppdiskussioner utveckla sin begreppsbildning samt att formulera och motivera olika metoder för problemlösning
• Att systematiskt planera och genomföra ämnesspecifika uppgifter inom givna ramar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Sparr, G. (1997). Linjär algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89144-19752-4.

Matematiska institutionen. (2007). Övningar i Linjär algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89144-04878-9.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Sparr, G. (1997). Linjär algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89144-19752-4.

Matematiska institutionen. (2007). Övningar i Linjär algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89144-04878-9.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska projektuppgifter löses dels individuellt och dels tillsammans med andra studenter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Alf Gummesson

Kursansvarig
Alf Gummesson

Planerade lärtillfällen

föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Tentamen1 4,5 U/G/3/4/5
1120 Projekt 1 1 U/G
1130 Projekt 2 1,5 U/G
1140 Reflektion 0,5 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela