MA1114 Matematik 4

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig de kunskaper i matematik som krävs för att inleda ingenjörsstudier på högskolenivå samt att få förståelse för matematikens tillämpningar, främst inom naturvetenskap och teknik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 12: Matematik C. (Biologi B, Fysik A, Kemi B krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Lärandemål

Innehåll

 • Trigonometri och formler
 • Trigonometri och derivator
 • Derivator och integraler
 • Numerisk ekvationslösning
 • Diskret matematik (kombinatorik och mängder)

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp
 • kunna härleda och använda de formler som behövs för att omforma enkla trigonometriska uttryck och lösa trigonometriska ekvationer
 • kunna beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel
 • kunna tillämpa deriveringsregler för trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och kvot av funktioner vid problemlösning
 • kunna använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang
 • kunna bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad problemlösning
 • kunna förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet mellan integral och derivata samt kunna ställa upp, tolka och använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar.
 • kunna använda någon numerisk metod för ekvationslösning.
 • kunna hantera mängder och beräkna kombinationer.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • förmåga att kommunicera med matematiska symboler
 • förmåga att analysera, kritiskt bedöma och dra slutsatser
 • Förmåga att i projekt och gruppdiskussioner utveckla sin begreppsbildning samt att formulera och motivera olika metoder för problemlösning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahlqvist,T. (2006 eller senare). Lite om mängder och att kombinera. Karlskrona: Avdelningen för matematik och naturvetenskap.


Alfredsson, Erixon, Heikne och Palbom. (2009). Matematik 4000 kurs C & D Blå. Natur och Kultur. ISBN 978-91-27-41704-5.

Björk, L-E. m.fl. (1998 eller senare). Formler och Tabeller från Natur och Kultur. ISBN: 978-91-27-72279-8.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahlqvist,T. (2006 eller senare). Lite om mängder och att kombinera. Karlskrona: Avdelningen för matematik och naturvetenskap.


Alfredsson, Erixon, Heikne och Palbom. (2009). Matematik 4000 kurs C & D Blå. Natur och Kultur. ISBN 978-91-27-41704-5.

Björk, L-E. m.fl. (1998 eller senare). Formler och Tabeller från Natur och Kultur. ISBN: 978-91-27-72279-8.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar integrerat med övningstillfällen. Obligatoriska projektuppgifter löses individuellt eller tillsammans med andra studenter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Alf Gummesson

Kursansvarig
Per Gralvik

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Tentamen1 4,5 U/G/3/4/5
0815 Projekt 1 1,5 U/G
0825 Projekt 2 1,5 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

 

Share Dela