MA1109 Matematik, fortsättningskurs

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler och transformteori. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Antagning

Förkunskapskrav

Analys 15 högskolepoäng.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Lärandemål

Innehåll

Flerdimensionell analys (4 högskolepoäng)
Reellvärda funktioner av flera variabler och nivåkurvor. Partiella derivator, kedjeregeln, gradient och riktningsderivata samt optimering över kompakta områden. Dubbelintegraler och
variabelbyten.

Transformteori (3,5 högskolepoäng)
Trigonometriska och komplexa Fourierserier. Fourier- och Laplacetransform. Steg- och impulsfunktion. Faltning. Lösning av differentialekvationer med transformmetoder.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • känna till kursinnehållets begrepp och samband.
  • kunna lösa matematiska problem av den karaktär som kursinnehållet omfattar.
  • kunna verbalt beskriva och föra samtal om kursinnehållets begrepp, samband och problemlösningsmetoder.
  • kunna tillämpa ämnesinnehållet.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Uthålligt matematiskt tänkande
  • Problemlösning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Matematiska institutionen (2007). Övningar i Analys i flera variabler. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-04881-5.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Matematiska institutionen (2007). Övningar i Analys i flera variabler. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-04881-5.

Lärande och undervisning

Kursen ges som campuskurs med föreläsningar och övningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Robert Nyqvist

Kursansvarig
Robert Nyqvist

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen Flerdimensionell analys 4 U/G/3/4/5
0720 Tentamen Transformteori 3,5 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

 

Share Dela