MA1406 Matematikens historia, grundkurs

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att de studerande skall tillägna sig:
  • en orientering om matematikens roll i
samhället i ett idéhistoriskt och filosofiskt
perspektiv
  • kunskaper om hur några centrala
matematiska områden uppkommit och utvecklats
  • en översikt över matematikundervisningens
historia i Sverige
  • kunskaper om matematikhistoriska exempel
i skolundervisning ur ett didaktiskt perspektiv.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 12: Matematik C. ( Biologi B, Fysik A, Kemi B krävs ej)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

• Matematikens utveckling i det antika Babylonien, Egypten och Grekland
• Orientering om indisk och kinesisk matematik
• Arabisk matematik och den arabiska kulturens betydelse för överföring av antikens matematik till Västerlandet
• Matematikutvecklingen under medeltid och renässans med en orientering om det matematiska symbolspråkets uppkomst.
• Orientering om den svenska matematikundervisningens utveckling.
• Orientering om den historiska bakgrunden till olika matematiska moment i skolkurser.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • ha utvecklat förståelse för den grundläggande idéhistoriska utvecklingen inom matematiken och dess betydelse för vetenskapens och samhällets utveckling
  • kunna genomföra enkla beräkningar med historiskt viktiga metoder
  • känna till matematikutvecklingens betydelse för några viktiga tillämpningsområden
  • känna till den historiska bakgrunden till några viktiga matematiska moment i grundskole- och gymnasiekurserna
  • känna till grunddragen i den svenska matematikundervisningens utveckling

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• kreativ problemlösning, bl.a. analysera, kritiskt bedöma och dra slutsatser
• förmåga att presentera resultat såväl muntligt som skriftligt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Thompson, J. Matematiken i historien. (2000 el senare). Studentlitteratur. ISBN: 91‐44‐60081‐X.

Referenslitteratur:
Sjöberg, B. Från Euklides till Hilbert. (1998 el. senare). Åbo akademis tryckeri. ISBN: 952‐9616‐44‐9.
Unenge J. (1997 el. senare). Människorna bakom matematiken. Studentlitteratur.ISBN: 91‐44‐00160‐6.
Pettersson, E. Kägelsnittens historia. (Finns på avdelningen).
Material som utdelas av avdelningen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Thompson, J. Matematiken i historien. (2000 el senare). Studentlitteratur. ISBN: 91‐44‐60081‐X.

Referenslitteratur:
Sjöberg, B. Från Euklides till Hilbert. (1998 el. senare). Åbo akademis tryckeri. ISBN: 952‐9616‐44‐9.
Unenge J. (1997 el. senare). Människorna bakom matematiken. Studentlitteratur.ISBN: 91‐44‐00160‐6.
Pettersson, E. Kägelsnittens historia. (Finns på avdelningen).
Material som utdelas av avdelningen.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt seminarieövningar där räkneexempel gås igenom. Ett obligatoriskt projekt ingår med ett ämne som den studerande väljer. Projektet redovisas som en skriftlig rapport samt vid ett seminarium.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Claes Jogréus

Kursansvarig
Claes Jogréus

Lärare
Claes Jogréus

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Projekt 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela