MS1401 Matematisk statistik

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Matematisk statistik

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser i analys 15 högskolepoäng och linjär algebra 7,5 högskolepoäng.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Matematisk statistik

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

• Kombinatorik
• Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler i en dimension
• Orientering om flerdimensionella stokastiska variabler, oberoende
• Olika fördelningar, speciellt, Poisson-, binomial-, exponential- och normal-fördelningarna samt approximationer
• Väntevärde, varians, standardavvikelse, kovarians, korrelation
• Markovkedjor
• Markovprocesser i kontinuerlig tid med tillämpningar
inom tillförlitlighetsteori
• Punktskattning inklusive ML-metoden
• Intervallskattning
• Hypotestest
• Enkel linjär regression
• Tillämpningar från olika tekniska områden

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • behärska grundläggande sannolikhetsteori inklusive grundläggande teori för Markov-processer.
  • behärska statistiska principer för punkt- och intervallskattning, hypotestest och linjär regression.
  • lösa enklare problem inom tillförlitlighetsteori.
  • känna till de viktigaste tillämpningarna av sannolikhetsteori och statististikteori, särskilt inom elektroteknik, maskinteknik och ekonomi.
  • skriftligen kunna beskriva hur problemformulering och lösning av problemet går till inom ovanstående områden.
  • känna till de vanligaste engelska termerna inom sannolikhets- och statistikteori.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Förmåga till analys och syntes
• Förmåga att arbeta i grupp
• Akademiskt skrivande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jogréus, C. (2009). Matematisk statistik med tillämpningar. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05449-0.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Matematisk statistik

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jogréus, C. (2009). Matematisk statistik med tillämpningar. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05449-0.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. Kursen förutsätter att den studerande självständigt löser övningsuppgifter under kursens gång samt aktivt deltar i projektarbetet tillsammans med andra studerande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Claes Jogréus

Kursansvarig
Claes Jogréus

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Matematisk statistik

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Tentamen1 4,5 U/G/3/4/5
1020 Projekt 3 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Matematisk statistik

Fördjupningsnivå

G1F

 

Kurser inom samma ämnesgrupp

Share Dela