ST1401 Statistik 1-15 hp

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för sannolikhetsteori och statistiska metoder samt att kunna tillämpa dem på enkla problem. Särskilt betonas förståelse för grundläggande regressions- och tidsserieanalys och förmåga att använda dessa metoder för att göra prognoser, särskilt i ekonomiska tillämpningar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Statistik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 12: Matematik C. (Biologi B, Fysik A, Kemi B krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Statistik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

• Grundläggande statistiska begrepp
• Frekvenstabeller
• Grafisk framställning
• Läges- och spridningsmått
• Standardvägning
• Indexteori
• Uppläggning av urvalsundersökningar
• Grundläggande begrepp inom sannolikhetsteori
• Några diskreta och kontinuerliga fördelningar, särskilt binomial- och normalfördelning
• Normalapproximation
• Punktskattning
• Intervallskattning
• Hypotesprövning
• Korrelation (Pearsons och Spearmans korrelationskoefficienter)
• Enkel linjär regression
• Multipel linjär regression, transformation av variabler, stegvis regression.
• Orientering om icke-linjär regression
• Grundläggande tidsserieanalys: exponentiell utjämning, säsongsrensning, AR-modellen.
• Användning av något statistiskt programpaket.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna analysera statistiskt material
• självständigt kunna beräkna och tolka grundläggande statistiska mått
• kunna lösa enklare problem inom kombinatorik och sannolikhetsteori
• kunna beskriva begreppet fördelningar och hur dessa används
• kunna använda statistisk programvara
• redogöra för och självständigt använda statistiska hypotestest och konfidensintervall, särskilt för jämförelser av två grupper
• redogöra för och självständigt kunna använda enkel och multipel linjär regressionsanalys
• redogöra för tillämpningar av regressionsanalys inom ekonomi, främst priselasticitet och ekonomiska prognoser
• redogöra för och tillämpa metoder för linjär tidsserieanalys inklusive exponentiell utjämning och säsongrensning
• självständigt kunna utföra enkla statistiska prognoser

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Kritisk granskning av datamaterial
• Förmåga till analys och syntes
• Akademiskt skrivande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Körner, S. & Wahlgren, L. (2012). Praktisk statistik. Fjärde upplagan. Studentlitteratur.
Körner, S. & Wahlgren, L. (2006). Statistisk dataanalys. (4:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01573-9.
Andersson, G. & Jorner, U. (2007). Regressions- och tidsserieanalys med och utan datorstöd. (3:e upplagan eller senare). Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89-144029870.
Material som utdelas av avdelningen kan tillkomma

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Statistik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Körner, S. & Wahlgren, L. (2012). Praktisk statistik. Fjärde upplagan. Studentlitteratur.
Körner, S. & Wahlgren, L. (2006). Statistisk dataanalys. (4:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01573-9.
Andersson, G. & Jorner, U. (2007). Regressions- och tidsserieanalys med och utan datorstöd. (3:e upplagan eller senare). Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89-144029870.
Material som utdelas av avdelningen kan tillkomma

Lärande och undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer och övningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Mattias Dahl

Kursansvarig
Mattias Dahl

Lärare
Mattias Dahl

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, projekt

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Statistik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Tentamen1 7,5 U/G/VG
1020 Projekt 7,5 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Statistik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela