MS1102 Stokastiska processer

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Du läser om matematiska modeller för slumpmässiga fenomen som funktion av tiden, t.ex. brus i telenät, köer eller vind- och vågbelastningar på konstruktioner. Tillämpningar på elektroniska filter och telekommunikation tas upp.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Matematisk statistik

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Godkända kurser i linjär algebra 7,5 högskolepoäng, analys 15 högskolepoäng, flerdimensionell analys 4,5 högskolepoäng, transformteori 3 högskolepoäng samt matematisk statistik 7,5 högskolepoäng

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Matematisk statistik

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen behandlar främst stokastiska processer ur sannolikhetsteoretisk synpunkt med analys i såväl tids- som frekvensplanet. Särskilt betonas de tillämpningar som är viktiga i tillämpningar inom signalbehandling och telekommunikation.
• Repetition av vanliga fördelningar för endimensionella stokastiska
variabler
• Flerdimensionella stokastiska variabler
• Orientering om simulering av stokastiska variabler
• Chitvåtest av fördelningsantagande
• Stokastiska processer analyserade i tidsplanet: Kontinuerlig och diskret tid, stationaritet, korrelations- och kovariansfunktionerna, kontinuitet, derivering, integration
• Specialfall: Poissonprocessen, normalprocessen
• Stokastiska processer analyserade i frekvensplanet:
spektraltäthet, Fouriertransformen, korsspektrum
• Linjära system med stokastiska insignaler:
impulssvar, överföringssfunktion, spektrum för in- och utsignal
• Markovkedjor
• Markovprocesser
• Grundläggande köteori: M/M/m, M/G/1
• Tillämpningar från olika tekniska områden, främst signalbehandling och telekommunikation

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna redogöra för beräkningsmetoder och utföra beräkningar på stokastiska processer i linjära system.
  • känna till de viktigaste tillämpningarna av sannolikhetsteori och statististikteori, särskilt inom elektroteknik, maskinteknik och ekonomi.
  • skriftligt och muntligt beskriva hur problemformulering och lösning av problemet går till inom ovanstående områden.
  • känna till de vanligaste engelska termerna inom teori för stokastiska processer och inom dess tillämpningar.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Förmåga till analys och syntes
• Förmåga att arbeta i team
• Kunskaper i främmande språk
• Akademiskt skrivande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material som utdelas av avdelningen kan tillkomma.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Matematisk statistik

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material som utdelas av avdelningen kan tillkomma.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. Kursen förutsätter att den studerande självständigt löser övningsuppgifter under kursens gång.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Claes Jogréus

Kursansvarig
Claes Jogréus

Lärare
Claes Jogréus

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Matematisk statistik

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen1 7,5 U/G/3/4/5
1 Slutbetyget är lika med betyget på tentamen.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Matematisk statistik

Fördjupningsnivå

G1F

 

Kurser inom samma ämnesgrupp

Share Dela