FY1404 Vågfysik

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om vågfysik samt en översiktlig förståelse för ämnets tillämpningsområden.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 9: Fysik B och Matematik E. (Kemi A krävs ej)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

• periodisk svängning
• dämpad svängning
• tvungen svängning
• ekvationen för en plan våg
• allmänna vågekvationen
• vågutbredning i olika medium
• interferens
• dopplereffekt
• ljudtryck
• ljudintensitet
• örats intensitetskänslighet
• elektromagnetiska vågor
• elektromagnetiska fält
• generering och detektering av elektromagnetiska vågor
• Maxwells ekvationer
• brytning
• brytningsindex
• avbildning med linser och speglar
• optiska instrument

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • ha förståelse för grundläggande fysikaliska begrepp och modeller inom vågfysik.
  • kunna lösa fysikaliska problem baserade på kursinnehållet.
  • kunna kritiskt bedöma och analysera resultat från experiment, samt ställa upp fysikaliska modeller utifrån dessa.
  • kunna skriva en laborationsrapport utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• att formulera, motivera och värdera olika metoder för problemlösning
• experimentell färdighet
• muntlig och skriftlig framställning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jönsson, G. och Nilsson, E. (2007). Våglära och optik. Teach Support. ISBN 978-91-972499-6-3.

Kompendium (distribueras via lärplattformen).

Formelblad (distribueras via lärplattformen).

Laborationshandledningar (distribueras via lärplattformen).

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jönsson, G. och Nilsson, E. (2007). Våglära och optik. Teach Support. ISBN 978-91-972499-6-3.

Kompendium (distribueras via lärplattformen).

Formelblad (distribueras via lärplattformen).

Laborationshandledningar (distribueras via lärplattformen).

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och laborationer. Teoridelen på kursen examineras genom skriftlig tentamen och laborationsdelen examineras genom skriftlig och/eller muntlig laborationsredogörelse.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Vanja Lindberg

Kursansvarig
Vanja Lindberg

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Tentamen 4,5 U/G/3/4/5
1020 Laboration 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela