MT1201 Innovativ och hållbar Produktutveckling

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

I kursen skall studenten bygga på sina kunskaper i mekaniska tillämpningsämnen med kunskaper om innovativ produktframtagning, projektstyrning,
miljöanpassad/hållbar produktutveckling och integrerad produktutveckling. I kursen skaffar sig studenten kunskaper i strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag i principkonstruktionsstadiet till primärkonstruktionsstadiet. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kundernas krav.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

GXX

Antagning

Förkunskapskrav

Erfarenhet av yrkesmässigt ingenjörsarbete eller tidigare högskolestudier.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Innehåll

Produktutvecklingsprocessen:
• historisk utveckling av produktutvecklingsprocessen
• olika teorier för att beskriva produktutvecklingsprocessen
• arbetsprocessen för produktutvecklingsarbete
Innovation och produktförnyelse:
• TIPS (Theory of Inventive Problem Solving) och ARIZ (Algorithm for Innovative Problem Solving)
• konfliktorientering och funktionsanalys
• innovativa standardlösningar och innovativa principer.
• olika kreativa tekniker bl a brainstorming, brainwriting, morphologisk box
• databas-sökning för att hitta patentlösningar på tekniska problem
• produktskydd eller immaterialrätt (patent, varumärke och mönsterskydd)
Ecodesign:
• skillnaden mellan Ecodesign och hållbar produktutveckling
• integrering av miljöaspekter vid företag och vid produktutveckling
• drivkrafter/barriärer för miljöanpassad/hållbar produktutveckling
• öva på olika Ecodesignverktyg- och metoder
Projektledning:
• hur man planerar och driver projekt
• om olika roller, teambildning och ansvar i ett projekt
• tidplan och ekonomiskplan för ett projektarbete

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna redogöra för hur en produktutvecklingsprocess kan planeras och beskrivas
  • kunna tillämpa olika tekniker för att finna kreativa innovativa lösningar och göra funktionsanalyser
  • kunna tillämpa olika ecodesignverktyg och metoder
  • självständigt planera och driva projektarbete

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• tillämpa kunskap i praktiken
• kreativitet & problemlösning
• arbeta i team
• analys
• beakta hållbarhetsprinciper

Kurslitteratur och övriga läromedel

 Stig Ottosson. (1999) Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 91-630-8174-1.
 Ekodesign- praktisk vägledning, IVF. ISBN: 9189158377
 Sven Eklund, Arbeta i projekt – en introduktion. Studentlitteratur AB. ISBN 9144023650. 2002.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

GXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 Stig Ottosson. (1999) Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 91-630-8174-1.
 Ekodesign- praktisk vägledning, IVF. ISBN: 9189158377
 Sven Eklund, Arbeta i projekt – en introduktion. Studentlitteratur AB. ISBN 9144023650. 2002.

Lärande och undervisning

I kursen ges regelbundna föreläsningar och handledning av inlämningsuppgifter. Kurslitteratur med läsanvisningar introduceras tidigt i kursen med viktiga begrepp, perspektiv och frågeställningar mm om produktutveckling, innovativa tekniker, Ecodesign och projektledning. Samarbete, kritiskt tänkande och argumentation övas i samband med redovisning av projektuppgifter. Kursdeltagare får återkoppling från lärarna på sina redovisningar kontinuerligt under kursens gång för att stödja kursdeltagarna i deras lärande.

Arbetslivsanknytning

Projekt och föreläsningar.

Lärare

Examinator
Ansel Berghuvud

Kursansvarig
Ansel Berghuvud

Lärare
Ansel Berghuvud

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

GXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Inlämningsuppgift 1 1,5 U/G/3/4/5
0720 Inlämningsuppgift 2 1,5 U/G/3/4/5
0730 Inlämningsuppgift 3 3 U/G/3/4/5
0740 Inlämningsuppgift 4 1,5 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

GXX

 

Share Dela