MT1103 Kommunikation på distans

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

I kursen skall studenterna skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt kunna bedriva fortsatta studier på distans inom det maskintekniska området. Kursen introducerar också studenten till de tekniska hjälpmedel och programvaror som används för teknisk ”collaboration on line” med syfte att studenten skall kunna använda sig av tekniken i ett framtida yrkesarbete där kontakt med kunder ofta sker via distansbaserad teknik. Kursen syftar även till att studenten skall få en introduktion till teknisk dokumentation och informationssökning samt muntlig framställning/framförande.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

• Program, system och metoder
• Informationssökning
• Teknisk rapportskrivning
• Retorik/muntlig framställning

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna använda metoder som presenterats för att på ett effektivt sätt kommunicera med andra personer på distans samt bedriva studier via distans
  • självständigt kunna hantera programvaror och tekniska hjälpmedel i webbmöten ”on line”.
  • självständigt kunna söka information via tillgängliga databaser samt på ett korrekt sätt kunna referera till den funna informationen
  • kunna använda sig av framsökt information för att sedan på ett korrekt sätt kunna färdigställa en teknisk rapport
  • självständigt kunna förbereda och hålla ett muntligt framförande med avseende på t.ex. presentation av en teknisk rapport enligt de principer som lärts ut i kursen

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• autonomi och strukturellt tänkande
• kommunikation i grupp via distans
• användning av vanliga IT-verktyg
• språkliga färdigheter

Kurslitteratur och övriga läromedel

• Den goda kommunikationen, Lotta Juhlin; ISBN 91-44-00953-4
• Så skriver du bättre tekniska rapporter, Erik Walla, ISBN 91-44-01913-0
• Material från institutionen (finns i kursportalen)

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

• Den goda kommunikationen, Lotta Juhlin; ISBN 91-44-00953-4
• Så skriver du bättre tekniska rapporter, Erik Walla, ISBN 91-44-01913-0
• Material från institutionen (finns i kursportalen)

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs enskilt och i grupp. Studenten arbetar med kursmaterial och inlämningsuppgifter individuellt. Kommunikation och ett strukturerat arbetssätt/gruppdynamik tränas i grupp vid obligatoriska webbmöten med hjälp av webbvideosystem. Vid ett avslutande gruppseminarium examineras sista kursmomentet som är ett enskilt muntligt framförande omkring ett valt ämne. Språket i kursen är svenska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Jan-Anders Månsson

Kursansvarig
Lena Sjödahl

Lärare
Jan-Anders Månsson
Lena Sjödahl

Planerade lärtillfällen

Föreläsnsingar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Inlämningsuppgift 1 1,5 U/G
0720 Inlämningsuppgift 2 1,5 U/G
0730 Inlämningsuppgift 3 1,5 U/G
0740 Inlämningsuppgift 4 1,5 U/G
0750 Avslutande seminarium 1,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela