ET2429 Experimentell modalanalys

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Det finns ett stort behov i industrin idag av personal som förstår mättekniken som används för att lösa ljud- och vibrationsproblem. En svårighet i denna mätteknik är att kunskaper från såväl mekanik som signalanalys och mätteknik blandas. Denna kurs är en fortsättningskurs till Ljud- och vibrationsanalys. Studenterna skall inhämta ingående kunskap om hur signalanalys tillämpas för att beskriva vibrationer i strukturer med hjälp av experimentell modalanalys.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att följande kurs är genomgången:
Ljud- och vibrationsanalys.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1F

Lärandemål

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
 • Vågutbredning i fasta medier
 • Vågekvationen och dess lösning för en oändlig respektive ändlig sträng samt för en fritt upplagd balk. Transversal-, longitudinal-, och kvasilongitudinalvågor, dispersion, resonans, vågtal.
 • Experimentell modalanalys
Mätning av frekvenssvar, egenvärden och
egenvektorer, modala parametrarna.
 • Moderna algoritmer for kurvanpassning, LS
Polyreference, Rational Fractional Polynomial, Direct Parameter Frequency Domain, Kvalitetsmått, MAC-matrisen, Modal Confidence Factor.
 • Tvungna svängningar
 • Operating Deflection Shapes (ODS), experimentell bestämning av ODS, lämpliga mätfunktioner, simulering av tvungna svängningar med hjälp av de modala parametrarna.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna mäta frekvenssvar med god noggrannhet.
 • kunna utföra experimentell modalanalys med singel- och multireferens algoritmer.
 • kunna utföra Operating Deflection Shapes (ODS) analys av vibrerande system.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • förmåga till analys och syntes
 • förmåga att applicera kunskap i praktiken
 • problemlösning
 • akademiskt skrivande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från avdelningen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från avdelningen.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och projekt. För att ytterligare förklara teorin och dess tillämpningar så finns det ett obligatoriskt projektmoment. Projektuppgiften är obligatorisk och ska lösas i grupp. I projektet ingår att redovisa arbetet i rapportform.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Lars Håkansson

Kursansvarig
Lars Håkansson

Lärare
Lars Håkansson
Tatiana Smirnova

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0905 Tentamen1 4,5 U/G/3/4/5
0915 Projekt 3 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

A1F

 

Share Dela