HI1102 Teknikhistoria

Fristående kurs, 3 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig översiktlig förståelse för teknikens historia från antiken till våra dagar samt grundläggande kunskaper i idéhistoria och ekonomisk-historiska sammanhang som är viktiga för teknikens utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Historia

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Historia

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

En översikt över, framför allt den västerländska civilisationens, teknikhistoria. Särskild tonvikt läggs vid genomgripande förändringar och betydelsefulla epoker som uppkomsten och framväxten av jordbruk, antikens och medeltidens idé- och vetenskapshistoria, den vetenskapliga respektive industriella revolutionen samt den tekniska utvecklingen under det senaste århundradet.
Fördjupningar i några speciella teknik- och vetenskapshistoriska ämnesområden.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten
• ha elementära kunskaper om civilisationernas historia i tekniskt perspektiv
• ha insikt i vad som varit utmärkande och avgörande för teknisk och industriell utveckling
• ha förståelse för samspelet mellan teknisk utveckling och samhällelig förändring
• ha förståelse för teknikhistoria så som den exemplifieras av kursens gästföreläsare

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• generell kunskap inom historia

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dessutom tillkommer av föreläsarna utdelat material.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Historia

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dessutom tillkommer av föreläsarna utdelat material.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar. Gästföreläsare belyser olika delar av ämnet.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Thomas Ahlqvist

Kursansvarig
Thomas Ahlqvist

Lärare
Thomas Ahlqvist

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 80 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Historia

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen 3 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Historia

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela