MI2407 Introduktion till strategisk hållbar utveckling

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att lära sig om och tillämpa centrala begrepp för strategisk hållbar utveckling (SSD) för att planera för hållbarhet. Detta inkludera en teoretisk förståelse och praktisk tillämpning av en modell att använda för strukturerad planering och beslutsfattande för att lösa verklighetsbaserade problem. Studenterna kommer att få insikt i de större hållbarhetsutmaningar som vårt samhälle står inför idag, och lära sig vikten av att ha ett övergripande systemperspektiv när man försöker identifiera problem och planera för lösningar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Fördjupningsnivå

AXX

Antagning

Förkunskapskrav

Kursen är för alla studenter som har minst 180 ECTS universitetspoäng.
Språkkraven är engelska A , eller minst 5.0 poäng av IELTS eller 500 poäng TOEFL (eller motsvarande)

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Fördjupningsnivå

AXX

Lärandemål

Innehåll

Kursen kommer att omfatta följande:
• Dagens miljöproblem från ett systemperspektiv
• Att använda en systemsyn samt strategisk
planering för hållbar utveckling
• Principer för hållbarhet som härrör från grundläggande vetenskapliga begrepp.
• Ett ramverk för strategisk planering mot hållbarhet.
• Begrepp för en välgrundad förståelse för SSD, såsom strategisk ledning, makroekonomi..
• Olika verktyg för miljömässig och social hållbarhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
  • Kunna diskutera några av de hållbarhetsutmaningar som vi möter i dagens samhälle, inklusive några av orsakerna till både miljömässiga och samhälleliga problem.
  • Förklara de viktigaste komponenterna i ett ramverk för strategisk hållbar utveckling.
  • Självständigt kunna tillämpa det strategiska planeringsverktyget (ABCD-analysen) på en organisation.
  • Diskutera betydelsen av olika begrepp för strategisk hållbar utveckling.
  • Beskriva olika verktyg och analysera hur de bäst kan utnyttjas för strategisk hållbar utveckling.
  • Identifiera nya verktyg och bestämma deras betydelse för strategisk hållbar utveckling.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Kommunikationsfärdigheter i tal och skrift
• Kreativitet och problemlösning
• Tillämpa kunskaper i praktiska tillämpningar
• Mångkulturellt och sektorsövergripande lärande
• Kritiskt tänkande och skapande av originella idéer
• Förmåga att arbeta i grupp

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt, Karl-Henrik. (2010). Strategic Leadership towards Sustainability. Karlskrona, Sweden: Blekinge Tekniska Högskola of Technology.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Fördjupningsnivå

AXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt, Karl-Henrik. (2010). Strategic Leadership towards Sustainability. Karlskrona, Sweden: Blekinge Tekniska Högskola of Technology.

Lärande och undervisning

Denna kurs erbjuds till ett brett utbud av studenter med kandidatexamen som har olika
utbildningsbakgrund. Undervisningsklimatet är avsett att genomsyras av tillit och öppenhet för kontinuerlig kommunikation och konstruktiv återkoppling mellan lärare och studenter. Genom videofilmer, föreläsningar, gruppdialoger, klassrumsövningar, diskussionsforum, presentationer och tilldelade läsningsmaterial, kommer studenterna få en förståelse av kursinnehållet. Studenterna kommer att slutföra uppdrag på individuell basis eller i små grupper, och kommer att dela sina lärdomar med andra via skriftliga dokument, gruppdiskussioner och korta presentationer. Det kommer att genomföras en skriftlig tentamen.

Arbetslivsanknytning

Projekt och föreläsningar.

Lärare

Examinator
Sophie Hallstedt

Kursansvarig
Henrik Ny

Lärare
Henrik Ny
Sophie Hallstedt

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Fördjupningsnivå

AXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0810 Hållbarhetsstudie: ABCD 2 U/G/3/4/5
0820 Hållbarhetsstudie: verktyg 2 U/G/3/4/5
0830 Tentamen 3,5 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Fördjupningsnivå

AXX

 

Share Dela