FY1402 Fysik 1

Fristående kurs, 19,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej vårterminen 2012!

Översikt

Fysik 1 motsvarar gymnasiets kurs A och B. I kursen behandlas områden som mekanik, värmelära, ellära, magnetism, vågrörelselära och atomfysik. Dessutom ges en orientering om relativitetsteori och kvantfysik. Kursen är speciellt utformad för att ge en god grund för fortsatta studier inom tekniska ämnen och undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 2
Frivilliga: 0

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 8: Matematik D. (Fysik B, Kemi A krävs ej)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 2
Frivilliga: 0

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Fysik I:
Mekanik och värmelära. Storheter, enheter och mätnoggrannhet. Krafter, kraftaddition och komposantuppdelning. Rörelselagar vid linjär rörelse. Kraft och rörelse. Gravitation. Rörelsemängd och impuls. Energi, arbete och effekt. Kaströrelse. Cirkulär rörelse med konstant fart. Tryck. Temperatur, värme och gaslagar.


Fysik II:
Ellära. Elektriska laddningar, ström. Elektriskt fält och fältstyrka. Potential och spänning. Ledare, isolatorer, kondensatorer. Ohms lag, resistans, resistivitet. Kirchhoffs lagar. Kraft på ledare i magnetfält. Magnetiskt flöde och flödestäthet. Magnetfält i spole. Induktion,
självinduktion, induktans. Sinusformad växelström och växelspänning. Effektivvärde. Samband mellan ström och spänning vid enkla belastningsfall. Impedans. Mätinstrument.


Fysik III:
Vågrörelser och atomfysik. Harmonisk svängning. Transversell och longitudinell vågrörelse. Interferens, böjning, reflektion och brytning. Ljud och dopplereffekt. Den elektromagnetiska ljusteorin. Polarisation. Reflektions- och brytningslagen. Tunna linser. Linsformeln. Optiska instrument. Fotometri.
Temperaturstrålning. Fotoelektrisk effekt. Ljuskvanta. Atommodeller, spektra, energinivåer. Emission och absorption. Kärnfysik. Orientering om relativitetsteorin.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • ha förståelse för grundläggande fysikaliska begrepp och modeller
  • kunna lösa fysikaliska problem på elementär nivå
  • kunna hantera mätinstrument och genomföra enklare experimentella undersökningar
  • kunna skriva rapporter för att redovisa genomförda experiment

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• problemlösning
• muntlig och skriftlig framställning
• hantering och manipulering av matematiska uttryck

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergström, L. med flera. (2004). Heureka! Fysik för gymnasieskolan kurs A. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27-56721-4.

Bergström, L. med flera. (2005). Heureka! Fysik för gymnasieskolan kurs B. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27-56722-2.

Björk, L-E. med flera. (1998). Formler och Tabeller från Natur och Kultur. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27-72279-1.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 2
Frivilliga: 0

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergström, L. med flera. (2004). Heureka! Fysik för gymnasieskolan kurs A. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27-56721-4.

Bergström, L. med flera. (2005). Heureka! Fysik för gymnasieskolan kurs B. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27-56722-2.

Björk, L-E. med flera. (1998). Formler och Tabeller från Natur och Kultur. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27-72279-1.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar och laborationer.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Thomas Ahlqvist

Kursansvarig
Vanja Lindberg

Lärare
Thomas Ahlqvist

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 520 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 2
Frivilliga: 0

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Tentamen 1 Mekanik och värmelära 4,5 U/G/3/4/5
1020 Laborationskurs 1 Mekanik och värmelära 1,5 U/G
1030 Tentamen 2 Ellära 4,5 U/G/3/4/5
1040 Laborationskurs 2 Ellära 1,5 U/G
1050 Tentamen 3 Vågrörelser och atomfysik 6 U/G/3/4/5
1060 Laborationskurs 3 Vågrörelser och atomfysik 1,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 2
Frivilliga: 0

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Fysik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Anmärkning

Obligatoriska laborationer vid två tillfällen på Campus Gräsvik i Karlskrona.
Share Dela