VO2521 e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupande kunskaper om centrala begrepp inom e-Hälsa likväl ett vetenskapligt tänkande för att kunna värdera och kritiskt granska tillämpning av e-Hälsas utveckling och användning, med utgångspunkt från människans behov i ett vårdsammanhang.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande inom närliggande discipliner.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • centrala begrepp och antaganden inom e-Hälsa
 • teoretiska och empiriska utgångspunkter för kunskapsutveckling inom e-Hälsa
 • e-Hälsas tillämpning i vård och omsorg med fokus på människans behov i ett vårdsammanhang
 • kritisk granskning av e-Hälsas användning ur ett individ och vårdarperspektiv
 • vetenskapligt värdera e-Hälsas tillämpningar ur ett etiskt, estetiskt och ett existentiellt perspektiv
 • IT- rätt och patientsäkerhet i samband med e-Hälsa.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall den studerande kunna:
 • vara väl insatt i centrala begrepp och antaganden inom e-Hälsa, samt visa förmåga att värdera, analysera och kritiskt granska tillämpningen av e-Hälsa ur ett individ och brukarperspektiv
 • vara väl insatt i teoretiska och empiriska utgångspunkter inom e-Hälsas kunskapsutveckling och kunna förklara dess positionering i ett omvårdnadsperspektiv med särskilt fokus på människans behov i ett vårdsammanhang
 • ha förmåga att värdera e-Hälsa ur ett etiskt, existentiellt och estetiskt perspektiv
 • vara väl insatt i och förstå betydelsen av IT rätt och patientsäkerhet i ett omvårdnadsperspektiv.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • akademiskt skrivande
 • kritisk och analytiskt förhållningssätt, granskning och bedömning av ny kunskap
 • använda IKT för att underbygga, förtydliga och presentera resultat
 • använda IKT för hållbar utveckling i ett samhällsperspektiv
 • innovativt tänkande
 • etiskt förhållningssätt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Augutsson, G. (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-00491-4
 • Ball, M. J., Dulong, D., Newbold, S. K., Sensmeier, J. E., Skiba, D. S. (2010). Nursing Informatics. Where Caring and Technology Meet. London: Springer London Ltd. ISBN: 978-1849962773
 • Black, A: D., Car, J., Pagliari, C., Anandan, C., Cresswell, K., Bokun, T., McKinstry, B., Procter, R., Majeed, A., Sheikh, A. (2011). The Impact of eHealth on the Quality and Safety of Health Care: A Systematic Overview. I: PLoS Medicine Open Access 8(1).
 • Gulliksson, H. Lindström, J. (2004). Ljud och bild över nätverk. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-034492
 • Hans, O. H., Rizo, C., Enkin, M., Jadad, A. (2005). What is e-Health? A Systematic Review of Published Definitions. I: Journal of Medical Internet research 7 (1). S. 1439-1456
 • Nymark, M. (2007). Praktisk IT-rätt för sjukvården. Stockholm: Nordstedts Juridik. ISBN: 978-91-39-10929-7
 • Polit, D.F., & Beck, C.T., (2012). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 978-1451109146
 • Ruland, C M. (2002). Vårdinformatik. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN: 91-27-09005-1
 • Svensk sjuksköterskeförening. (2002). Strategi för utveckling av sjuksköterskans IT-kompetens. Bromma: Svensk sjuksköterskeförening. ISBN: 91-85060-01-1 #
 • Socialdepartementet (2010). Nationell e- Hälsa- strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Artikelnummer: S2010.020. #
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv. Vid sökning på www-adresser bör titeln skrivas inom citattecken t.ex. ''Strategi för utveckling av sjuksköterskans IT-kompetens”.
# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Augutsson, G. (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-00491-4
 • Ball, M. J., Dulong, D., Newbold, S. K., Sensmeier, J. E., Skiba, D. S. (2010). Nursing Informatics. Where Caring and Technology Meet. London: Springer London Ltd. ISBN: 978-1849962773
 • Black, A: D., Car, J., Pagliari, C., Anandan, C., Cresswell, K., Bokun, T., McKinstry, B., Procter, R., Majeed, A., Sheikh, A. (2011). The Impact of eHealth on the Quality and Safety of Health Care: A Systematic Overview. I: PLoS Medicine Open Access 8(1).
 • Gulliksson, H. Lindström, J. (2004). Ljud och bild över nätverk. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-034492
 • Hans, O. H., Rizo, C., Enkin, M., Jadad, A. (2005). What is e-Health? A Systematic Review of Published Definitions. I: Journal of Medical Internet research 7 (1). S. 1439-1456
 • Nymark, M. (2007). Praktisk IT-rätt för sjukvården. Stockholm: Nordstedts Juridik. ISBN: 978-91-39-10929-7
 • Polit, D.F., & Beck, C.T., (2012). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 978-1451109146
 • Ruland, C M. (2002). Vårdinformatik. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN: 91-27-09005-1
 • Svensk sjuksköterskeförening. (2002). Strategi för utveckling av sjuksköterskans IT-kompetens. Bromma: Svensk sjuksköterskeförening. ISBN: 91-85060-01-1 #
 • Socialdepartementet (2010). Nationell e- Hälsa- strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Artikelnummer: S2010.020. #
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv. Vid sökning på www-adresser bör titeln skrivas inom citattecken t.ex. ''Strategi för utveckling av sjuksköterskans IT-kompetens”.
# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Lärande och undervisning

Undervisningen bygger på ett forskande och undersökande arbetssätt med aktivt kunskapssökande, kritiskt analytiskt tänkande och problemlösning. Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier som genomsyras av vetenskapligt tänkande. Undervisningen kan ske både på campus och via nätet. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Cecilia Fagerström

Kursansvarig
Christel Borg

Planerade lärtillfällen

Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier som genomsyras av vetenskaplig metod.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Skriftligt Paper I, Presentation i seminarieform 2 U/G
1220 Skriftligt Paper II, Presentation i seminarieform 2 U/G
1230 Skriftlig Hemtentamen 3,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

 

Share Dela