VO1301 Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall kunna jämföra och tillämpa vetenskapliga teorier och metoder inom vårdvetenskap/omvårdnad i ett självständigt arbete.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Vårdvetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Vårdvetenskap/omvårdnad , B-nivå. 60 högskolepoäng.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Vårdvetenskap

Lärandemål

Innehåll

Kursen består av 2 delkurser:

Lärandemål

Vetenskaplig teori och metod, 15hp
Efter genomförd delkurs skall studenten:
 • kunna förklara och motivera val av forskningsdesign i samband med de vanligaste förekommande forskningsmetoderna
 • förklara hur datainsamling och analys går till
 • kunna förklara hur olika forskningsmetoder tillämpas i forskning och teoribildning
 • förklara betydelsen av forskningsetik och relatera etiken till valet av forskningsdesign.
Vetenskapligt arbete, 15hp
Efter genomförd delkurs skall studenten:
 • kunna tillämpa forskningsprocessens steg i ett vetenskapligt arbete, som försvaras i ett slutseminarium
 • kunna granska och opponera på ett vetenskapligt arbete
 • kunna kritiskt bedöma vetenskapligt värde i forskningsrapporter.

Generella förmågor

I kursen tränas följande förmågor:
 • analys och syntes
 • kritiskt förhållningssätt och självkritik
 • generera nya idéer
 • etiskt ställningstagande
 • akademiskt skrivande
 • förmåga att relatera till en vårdvetenskaplig idégrund.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Dahlberg, K., Suserud, B-O., Nyström, M., & Segersten, K. (2003). Att förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144027494, 135 s.
 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144048260, 223 s.
 • Ejlertsson, G. (2003). Statistik för Hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03123-8, ISBN: 978-91-44-03123-1, 275 s.
 • Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN: 9127100162, ISBN: 9789112 71100169, 215 s.
 • Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144001555, 370 s.
 • Polit D.F. & Beck C.T. (2004). Nursing Research. Principals and Methods. (7th ed.) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 0-7817-3733-8, 758 s.
 • Sohlberg, B-M. & Sohlberg, P. (2008). Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147089543, 272 s.
 • Svenska språknämnden (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag. ISBN: 9789147049745, 216 s.
 • Willman, A. Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056449, 192 s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Vårdvetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Dahlberg, K., Suserud, B-O., Nyström, M., & Segersten, K. (2003). Att förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144027494, 135 s.
 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144048260, 223 s.
 • Ejlertsson, G. (2003). Statistik för Hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03123-8, ISBN: 978-91-44-03123-1, 275 s.
 • Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN: 9127100162, ISBN: 9789112 71100169, 215 s.
 • Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144001555, 370 s.
 • Polit D.F. & Beck C.T. (2004). Nursing Research. Principals and Methods. (7th ed.) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 0-7817-3733-8, 758 s.
 • Sohlberg, B-M. & Sohlberg, P. (2008). Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147089543, 272 s.
 • Svenska språknämnden (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag. ISBN: 9789147049745, 216 s.
 • Willman, A. Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056449, 192 s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap.

Lärande och undervisning

Undervisningen utgår från problemorienterat arbetssätt med eget kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Undervisningen domineras av teoretiska studier med lärarledda introduktionsföreläsningar. Undervisningen kan ske både på campus och via nätet.
Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Doris Bohman
Göran Holst

Kursansvarig
Birgitta Fridström

Lärare
Birgitta Fridström

Planerade lärtillfällen

Undervisningen domineras av teoretiska studier med lärarledda introduktionsföreläsningar. Undervisningen kan ske både på campus och via nätet.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Vårdvetenskap

Examination

BedömningExaminationer för delkurs 1 - Vetenskaplig teori och metod
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Samlad bedömning 15 U/G


Examinationer för delkurs 2 - Vetenskapligt arbete
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0720 Samlad bedömning 15 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Vårdvetenskap

 

Share Dela