VO2522 Forskningsdesign och metod I

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om forskningsdesign inom paradigmen naturalism, positivism och pragmatism samt deras filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter applicerbara inom hälso – och sjukvården.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande inom närliggande discipliner.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Vetenskapsteori- och filosofi
 • forskningsdesign inom vetenskapsparadigmet naturalism, dess tillämpning samt svagheter och styrkor.
 • forskningsdesign inom vetenskapsparadigmet positivism, dess tillämpning samt svagheter och styrkor.
 • vetenskapsparadigmet pragmatism.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • förstå och kunna diskutera de filosofiska och vetenskapsteoretiska grunderna inom positivism, naturalism samt pragmatism
 • förstå och kunna diskutera paradigmens betydelse för val av forskningsdesign och metod
 • förstå och kunna diskutera relationen filosofi, vetenskapsteori och vetenskapsparadigm
 • förstå och kunna diskutera grunderna i forskningsdesignen inom det naturalistiska och positivistiska vetenskapsparadigmen
 • förstå och kunna diskutera styrkor och svagheterna i några av forskning designen inom respektive paradigm.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • kritiskt analytisk värdering och bedömning
 • vetenskaplig logik, slutledning och syntes.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Aveyard, H., (2010). Doing a literature review in health and social care: A practical guide. Milton Keynes: Open University Press ISBN: 9780335238859
 • Aveyard, H., Sharp, P., (2009). A beginner’s guide to evidence based practice in health and social care. Open University Press. Berkshire. ISBN: 9780335236039
 • Cresswell, J.W., Plano Clark, V.L., (2011). Designing and conducting mixed methods researchs. 2nd Edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc. ISBN: 9781412975179
 • Polit, D.F., & Beck, C.T., (2011). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 9781451109146
 • Stenbock Hult, B., (2003). Kritiskt förhållningssätt - en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144030487
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Forskningsdesign och metod I.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Aveyard, H., (2010). Doing a literature review in health and social care: A practical guide. Milton Keynes: Open University Press ISBN: 9780335238859
 • Aveyard, H., Sharp, P., (2009). A beginner’s guide to evidence based practice in health and social care. Open University Press. Berkshire. ISBN: 9780335236039
 • Cresswell, J.W., Plano Clark, V.L., (2011). Designing and conducting mixed methods researchs. 2nd Edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc. ISBN: 9781412975179
 • Polit, D.F., & Beck, C.T., (2011). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 9781451109146
 • Stenbock Hult, B., (2003). Kritiskt förhållningssätt - en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144030487
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Forskningsdesign och metod I.

Lärande och undervisning

Undervisningen bygger på ett forskande och undersökande arbetssätt med aktivt kunskapssökande, kritiskt analytiskt tänkande och problemlösning. Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier. Undervisningen kan ske både på campus och via nätet. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Doris Bohman
Gunilla Borglin
Göran Holst

Kursansvarig
Gunilla Borglin

Lärare
Gunilla Borglin

Planerade lärtillfällen

Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
Workshop naturalism 1,5 U/G
Workshop positivism 1,5 U/G
Workshop pragmatism 1,5 U/G
Seminarium 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

 

Share Dela