FH1111 Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om begrepp inom hälsa och folkhälsa, hälsans bestämningsfaktorer, aktörer, arenor, styrdokument, nationella och internationella mål och betydelsen för befolkningens hälsa och hållbar samhällsplanering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Folkhälsovetenskapens grundläggande begrepp, definitioner, synsätt och forskningsområden
 • hälsa som begrepp och fenomen
 • hälsans bestämningsfaktorer
 • miljöer, aktörer och arenor inom folkhälsoområdet
 • nationell och internationell hälsopolitik samt styrdokument inom folkhälsoområdet
 • hållbar samhällsplanering.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna redogöra för och diskutera grundläggande begrepp, definitioner och synsätt inom folkhälsovetenskapen
 • översiktligt kunna beskriva och reflektera över hälsofrämjande faktorer och relatera till nationella folkhälsomål, hälsopolitik och hållbar samhällsutveckling
 • översiktligt kunna beskriva och diskutera folkhälsa i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • informations- och kommunikationsteknologikompetens (IKT-kompetens).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Lindstrand, A., Bergström, S., Rosling, H., Rubenson, B. & Stenson, B. (2006) Global Health: An introductory textbook. Studentlitteratur. ISBN: 9144021984.
 • Medin, J. & Alexanderson, K. (2001). Begreppen Hälsa och Hälsofrämjande – en litteraturstudie.
 • Naidoo, J. & Wills, J. (2009)(third edition). Fondations for health promotion. Bailliére Tindall Elsevier. ISBN: 9780702029653.
 • Pellmer, K. & Wramner B. (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap. Liber. ISBN: 9147084472.
 • Regeringens proposition 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. #
 • Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. ISBN: 9789197806589. #
 • Socialstyrelsen. (2010). Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen. ISBN 978-91-86585-00-6. #

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa.

# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Lindstrand, A., Bergström, S., Rosling, H., Rubenson, B. & Stenson, B. (2006) Global Health: An introductory textbook. Studentlitteratur. ISBN: 9144021984.
 • Medin, J. & Alexanderson, K. (2001). Begreppen Hälsa och Hälsofrämjande – en litteraturstudie.
 • Naidoo, J. & Wills, J. (2009)(third edition). Fondations for health promotion. Bailliére Tindall Elsevier. ISBN: 9780702029653.
 • Pellmer, K. & Wramner B. (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap. Liber. ISBN: 9147084472.
 • Regeringens proposition 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. #
 • Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. ISBN: 9789197806589. #
 • Socialstyrelsen. (2010). Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen. ISBN 978-91-86585-00-6. #

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa.

# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Lärande och undervisning

Kursen ges på campus med IT-stöd alternativt som distansutbildning via en för kursen avskild lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på det egna ansvarstagandet att aktivt söka kunskap, kritiskt analysera och dokumentera kunskap. Arbetsformerna utgörs av handledda egenstudier, studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner och seminarier på campus alternativt via kursens läroplattform. Teknikkrav: Dator, internetuppkoppling (fast uppkoppling), headset (hörlurar med mikrofon). Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Kursen innefattar arbetslivsrelaterade aktiviteter så som intervjuer och observationer samt gästföreläsningar och studiebesök.

Lärare

Examinator
Lena Kransberg

Kursansvarig
Amina Jama Mahmud

Lärare
Amina Jama Mahmud
Lena Kransberg

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet. Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, grupparbete, workshop, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

 

Share Dela