FH1302 Hot och risker i det moderna samhället

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper om hot och risker mot folkhälsan i det moderna samhället.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs att Grundläggande folkhälsokunskap: samhälle, miljö, hälsa har genomförts med godkänt betyg.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Nationella och internationella hot och risker mot folkhälsan i ett nutida- och framtidsperspektiv
 • styrdokument och aktörer
 • samhällets krisberedskap, befogenheter och samverkan
 • sårbarhet i IT-samhället
 • riskbegrepp, riskbedömning och strategier i det hälsofrämjande arbetet
 • medias roll.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna beskriva riskbegrepp och göra riskbedömningar av möjliga nutida- och framtida hot och risker mot folkhälsan
 • kunna urskilja sårbarhet i IT-samhället och relatera konsekvenserna till hälsa och välbefinnande
 • kunna redogöra för samhällets krisberedskap
 • kunna redogöra för aktörers ansvarsområden och befogenheter samt principer för samverkan i det förebyggande arbetet och vid räddningsinsatser samt vid exceptionella händelser
 • kunna reflektera över och diskutera medias roll avseende budskap om hälsorisker
 • förstå helheten av samhällets insatser för minska hot och risker mot folkhälsa.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • samordning och planering
 • kritiskt förhållningssätt
 • etiska frågeställningar
 • förmåga att arbeta i grupp.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Carlsson-, Kanyama, A., Dreborg, K.-H., Hedberg, & Jonsson, D. (2006). Hälsokonsekvensbedömning i risk- och sårbarhetsanalyser. Statens folkhälsoinstitut 2006:04. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. ISBN: 91-7257-449-6. >www.fhi.se< Sökväg: R-serien 2006. Tillgänglig: 2011-04-29.
 • Hasslevall, K. (Red). (2008). Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer. MSB. ISBN: 978-91-7253-432-4. >www.msb.se/sv/< 2011-04-29.
 • Olofsson, A& Öhman,S. (2009). Risker I det moderna samhället. Samhällsvetenskapliga perspektiv. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144036830.
 • Landon, M. (2006). Environment, health and sustainable development. London: Open University Press. ISBN-10: 0 335 21841 5.
 • Lindstrand, A., Bergström, S., Rosling, H., Rubenson, B. & Stenson, B. (2006). Global health:. An introductory textbook. Lund:Studentlitteratur. ISBN: 9789144921980.
 • SOU 2007:6. Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter. Klimat- och sårbarhetsutredningen. Stockholm: Miljödepartementet. >www.regeringen.se < Sökväg: Klimat och sårbarhetsutredningen. 2011-04-29.
 • Socialstyrelsen. (2010). Risk- och sårbarhetsanalys 2010 enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. > www.socialstyrelsen.se/< Sökväg: Risk och sårbarhetsanalys. Artelnr 2010-11-20. Tillgänglig: 2011-04-29.
 • Styrelsen för psykologiskt försvars (2008). Risk- och sårbarhetsanalys av mediesektorn 2008. >www.msb.se/Sok/?q=mediesektorn< Tillgänglig: 2011-04-29
 • Thurén, T. (2003). Sant eller falskt? Metoder för källkritik. KBM:s utbildningsserie 2003:7. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. ISBN: 91-85053-17-1. >www.krisberedskapsmyndigheten.se < Sökväg: Källkritik. 2008-09-05.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Hot och risker.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Carlsson-, Kanyama, A., Dreborg, K.-H., Hedberg, & Jonsson, D. (2006). Hälsokonsekvensbedömning i risk- och sårbarhetsanalyser. Statens folkhälsoinstitut 2006:04. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. ISBN: 91-7257-449-6. >www.fhi.se< Sökväg: R-serien 2006. Tillgänglig: 2011-04-29.
 • Hasslevall, K. (Red). (2008). Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer. MSB. ISBN: 978-91-7253-432-4. >www.msb.se/sv/< 2011-04-29.
 • Olofsson, A& Öhman,S. (2009). Risker I det moderna samhället. Samhällsvetenskapliga perspektiv. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144036830.
 • Landon, M. (2006). Environment, health and sustainable development. London: Open University Press. ISBN-10: 0 335 21841 5.
 • Lindstrand, A., Bergström, S., Rosling, H., Rubenson, B. & Stenson, B. (2006). Global health:. An introductory textbook. Lund:Studentlitteratur. ISBN: 9789144921980.
 • SOU 2007:6. Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter. Klimat- och sårbarhetsutredningen. Stockholm: Miljödepartementet. >www.regeringen.se < Sökväg: Klimat och sårbarhetsutredningen. 2011-04-29.
 • Socialstyrelsen. (2010). Risk- och sårbarhetsanalys 2010 enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. > www.socialstyrelsen.se/< Sökväg: Risk och sårbarhetsanalys. Artelnr 2010-11-20. Tillgänglig: 2011-04-29.
 • Styrelsen för psykologiskt försvars (2008). Risk- och sårbarhetsanalys av mediesektorn 2008. >www.msb.se/Sok/?q=mediesektorn< Tillgänglig: 2011-04-29
 • Thurén, T. (2003). Sant eller falskt? Metoder för källkritik. KBM:s utbildningsserie 2003:7. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. ISBN: 91-85053-17-1. >www.krisberedskapsmyndigheten.se < Sökväg: Källkritik. 2008-09-05.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Hot och risker.

Lärande och undervisning

Kursen ges på campus med IT-stöd alternativt som distansutbildning via en för kursen avskild lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på det egna ansvarstagandet att aktivt söka kunskap, kritiskt analysera och dokumentera kunskap. Arbetsformerna utgörs av handledda egenstudier, studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner och seminarier på campus alternativt via kursens läroplattform. Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Kursen innefattar arbetslivsrelaterade aktiviteter så som intervjuer och observationer samt gästföreläsningar och studiebesök.

Lärare

Examinator
Peter Anderberg

Kursansvarig
Lena Kransberg

Lärare
Lena Kransberg

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet. Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, grupparbete, workshop, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

 

Share Dela